.
ESL 290: Where Did That Book Go?


ESL 290: Where Did That Book Go?


Download


Samuel was back at the thrift shop. He had walked into the shop with only one goal in mind—to find a book that he had NOT bought yesterday. The book was one of seven that he had piled up yesterday. He was going to buy all of them. But at the last moment, he changed his mind. He put all seven back on the shelf.

Samuel had a personal library at home that exceeded 1,000 books—almost all unread. He subscribed to seven magazines and one daily newspaper. Samuel had more reading material in his small apartment than he could finish in two lifetimes, yet his urge to buy more books raged on.

He finally put his foot down. Not one more book, he told himself, unless it was really special. Yesterday's book fit the bill. It was a biography of one of his favorite authors—Stephen King. King is one of America's most popular fiction authors. But it wasn't easy for King; early in his career, he got hundreds of rejection slips. Samuel wanted to be a great writer. King was his role model.

Samuel immediately found one of the books he had piled up yesterday, and then another one. All right, he thought. This was going to be easy. In minutes, he found all the books that he had held in his hands yesterday, except one—the Stephen King book. Gee, what a surprise, he thought. The one book that I want to find is the one book that I can't find.

Samuel took a walk throughout the store, knowing that people often pick up merchandise in one place and then leave it in another place. The book was a thick paperback with a red cover. But it was nowhere to be found.

So for Samuel, the Big Hunt was on. He was now a man on a mission. Every thrift shop he went to would involve a search for the King book. This new search added purpose to his thrift shop life.

Samuel had held something special in his hands. But only when he let it go did he realize its value. When he found it again, he would place the King book prominently on his bookshelf. It would almost certainly be his favorite book that he never got around to reading.

445289 top -


*Vocabulary:

• biography:
• exceed:
• fiction:
• involve:
• merchandise:
• mission:
• pile:
• popular:
• prominently:
• rage:
• rejection:
• subscribe:
• thick:
• thrift:
• urge:

--------------------

*Wh-Questions:

• Who was back at the thrift shop?

• How many goals did he have in mind?

• How many books had he piled up yesterday?

• What was he going to do with the seven books?

• What did he do at the last moment?

• How big was his personal library?

• How many of his books had he read?

• How many lifetimes would it take him to read everything in his apartment?

• What raged on?

• Who was one of his favorite authors?

-------------------

*Fill in blanks:

Samuel was back at the thrift shop. He____ walked into the shop with only one goal ____ mind—to find a book that he had NOT ____ yesterday. The book was one of seven that ____ had piled up yesterday. He was going to ____ all of them. But at the last moment, ____ changed his mind. He put all seven back ____ the shelf.

Samuel had a personal library at ____ that exceeded 1,000 books—almost all unread. He subscribed ____ seven magazines and one daily newspaper. Samuel had ____ reading material in his small apartment than he ____ finish in two lifetimes, yet his urge to ____ more books raged on.

He finally put his ____ down. Not one more book, he told himself, ____ it was really special. Yesterday’s book fit the ____ . It was a biography of one of his ____ authors—Stephen King. King is one of America’s most ____ fiction authors. But it wasn’t easy for King; ____ in his career, he got hundreds of rejection . Samuel wanted to be a great writer. King ____ his role model.

Samuel immediately found one of ____ books he had piled up yesterday, and then ____ one. All right, he thought. This was going ____ be easy. In minutes, he found all the ____ that he had held in his hands yesterday, ____ one—the Stephen King book. Gee, what a surprise, ____ thought. The one book that I want to ____ is the one book that I can’t find.

____ took a walk throughout the store, knowing that ____ often pick up merchandise in one place and____ leave it in another place. The book was ____ thick paperback with a red cover. But it ____ nowhere to be found.

So for Samuel, the____ Hunt was on. He was now a man ____ a mission. Every thrift shop he went to ____ involve a search for the King book. This ____ search added purpose to his thrift shop life.

____ had held something special in his hands. But ____ when he let it go did he realize ____ value. When he found it again, he would ____ the King book prominently on his bookshelf. It ____ almost certainly be his favorite book that he ____ got around to reading.

------------------

*Translate into Vietnamese:

...........

445299 top -

ESL 290: Where Did That Book Go?

*Vocabulary:


• biography: tiểu sử
• exceed: vượt quá
• fiction: viễn tưởng
• involve: bao gồm
• merchandise: buôn bán
• mission: nhiệm vụ
• pile: chồng chất
• popular: phổ biến
• prominently: nổi bật
• rage: cơn thịnh nộ, nổi xung
• rejection: từ chối
• subscribe: đăng ký
• thick: dầy
• thrift: hạ giá, tiết kiệm
• urge: đôn đốc, thúc giục, nài nỉ

==========================================================

*Wh-Questions:

• Who was back at the thrift shop? Samuel

• How many goals did he have in mind? only one

• How many books had he piled up yesterday? seven

• What was he going to do with the seven books? buy

• What did he do at the last moment? changed his mind, put all seven back on the shelf.

• How big was his personal library? exceeded 1,000 books

• How many of his books had he read? almost unread

• How many lifetimes would it take him to read everything in his apartment? two lifetimes

• What raged on? his urge buy more books

• Who was one of his favorite authors? Stephen King

==========================================================

*Fill in blanks:

Samuel was back at the thrift shop. He__had__ walked into the shop with only one goal __in__ mind—to find a book that he had NOT __bought__ yesterday. The book was one of seven that __he__ had piled up yesterday. He was going to __buy__ all of them. But at the last moment, __he__ changed his mind. He put all seven back __on__ the shelf.

Samuel had a personal library at __home__ that exceeded 1,000 books—almost all unread. He subscribed _to___ seven magazines and one daily newspaper. Samuel had _more___ reading material in his small apartment than he _could___ finish in two lifetimes, yet his urge to __buy__ more books raged on.

He finally put his __foot__ down. Not one more book, he told himself, __unless__ it was really special. Yesterday’s book fit the _bill___ . It was a biography of one of his __favourite___ authors—Stephen King. King is one of America’s most ____popular__ fiction authors. But it wasn’t easy for King; ____early__ in his career, he got hundreds of rejection . Samuel wanted to be a great writer. King __was__ his role model.

Samuel immediately found one of __the__ books he had piled up yesterday, and then ____another__ one. All right, he thought. This was going _to___ be easy. In minutes, he found all the ____books__ that he had held in his hands yesterday, ____except__ one—the Stephen King book. Gee, what a surprise, __he__ thought. The one book that I want to __find__ is the one book that I can’t find.

____Samuel__ took a walk throughout the store, knowing that ____people__ often pick up merchandise in one place and__then__ leave it in another place. The book was __a__ thick paperback with a red cover. But it _was___ nowhere to be found.

So for Samuel, the__Big__ Hunt was on. He was now a man __on__ a mission. Every thrift shop he went to _would___ involve a search for the King book. This __new__ search added purpose to his thrift shop life.

____Samuel__ had held something special in his hands. But __only__ when he let it go did he realize __its__ value. When he found it again, he would ____place__ the King book prominently on his bookshelf. It ____would__ almost certainly be his favorite book that he ____never__ got around to reading.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Quyển sách đó đi đâu mất rồi ta?

Samuel quay lại tiệm hạ giá. Anh đã đến tiệm này với một mục tiêu duy nhất trong đầu-tìm lại quyển sách mà anh đã KHÔNG mua hôm qua. Quyển sách là một trong số bảy quyển mà anh đã chất đống hôm qua. Anh chuẩn bị mua tất cả. Nhưng vào phút cuối, anh đổi ý. Anh để lại hết bảy quyển lên kệ.

Samuel có một thư viện riêng ở nhà hơn 1,000 quyển-hầu hết chưa đọc. Anh còn đăng ký với bảy tạp chí và một tờ nhật báo. Samuel có nhiều thứ để đọc trong căn hộ nhỏ của mình hơn là thời gian hai cuộc sống để có thể đọc hết, vậy mà sự nôn nóng đi mua thêm sách của anh vẫn nổi lên.

Cuối cùng anh cùng dừng chân. Không thêm quyển nào nữa, anh tự nói, trừ khi thật sự đặt biệt. Và quyển hôm qua đúng là như vậy. Đó là tiểu sử của một tác giả yêu thích của anh-Stephen King. King là một tác giả viễn tưởng Mỹ nổi tiếng nhất. Nhưng cuộc sống không dễ với King; buổi đầu sự nghiệp, ông ta bị từ chối cả trăm bận. Samuel muốn thành một nhà văn tuyệt vời. King là thần tượng của anh.

Samuel lập tức tìm thấy một quyển sách anh đã lấy hôm qua, và một quyển nữa. Đúng rồi, anh nghĩ. Dễ dàng thôi. Trong vài phút, anh tìm thấy tất cả những quyển mà anh đã cầm hôm qua, trừ một quyển-Quyển Stephen King. Trời ơi, ngạc nhiên chưa, anh nghĩ. Quyển sách duy nhất mà anh muốn tìm là quyển anh không tìm thấy.

Samuel đi dọc của hàng, biết rằng người ta thường lấy đồ nơi này rồi đem qua nơi kia. Quyển sách này là quyển giấy dầy có bìa đỏ. Nhưng anh không tìm thấy ở đâu cả.

Vậy là với Samuel, Việc Săn Tìm bắt đầu. Anh bây giờ là một người đàn ông với nhiệm vụ. Mỗi một cửa hàng hạ giá anh đi để tìm quyển King. Việc tìm kiếm này tạo thêm nguyên nhân cho việc đi cửa hàng hạ giá.

Samuel đã cầm một thứ đặc biệt trong tay. Nhưng chỉ khi anh để nó ra đi anh mới nhận ra giá trị của nó. Khi tìm được nó, anh sẽ đặt quyển King một cách nổi bật trên kệ. Chắc chắn sẽ lại là một quyển sách yêu thích mà anh chẳng hề bận tâm đọc.


---------------------------------------------------------
Một nhà yêu sách, mua để chưng cho đẹp :)

445393 top -
LESSON 290:

WHERE DID THAT BOOK GO?-
CUỐN SÁCH ĐÓ BIẾN ĐÂU MẤT RỒI?

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------

• biography: hồi ký, tiểu sử, lý lịch.
• exceed: vượt quá, vượt giới hạn.
• fiction: tiểu thuyết, điều hư cấu, tính tưởng tượng, giả tượng.
• involve: liến quan đến, dính líu tới.
• merchandise: buôn bán, hàng hoá.
• mission: nhiệm vụ, sứ mạng.
• pile: chống, đống, chất thành chồng/đống.
• popular: phổ biến.
• prominently: dễ thấy, nổi bật.
• rage: cơn thịnh nộ, nổi xung, giận dữ, cảm súc, tính ham mê.
• rejection: sự hắt hủi, sự từ chối không tiếp ai.
• subscribe: miêu tả, mô tả.
• thick: dày, đậm, to, mập.
• thrift: sự tiết kiệm.
• urge: sự thúc đẩy mạnh mẽ, sự ham muốn.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Who was back at the thrift shop?
- Samuel was back at the thrift shop.

• How many goals did he have in mind?
- He had only one goal in mind.

• How many books had he piled up yesterday?
- He piled seven books yesterday.

• What was he going to do with the seven books?
- He was going to buy the seven books.

• What did he do at the last moment?
- He changed his mind at tha last moment.

• How big was his personal library?
- His personal library exceeded 1,000 books.

• How many of his books had he read?
- He hadn't read any books.

• How many lifetimes would it take him to read everything in his apartment?
- It take two lifetimes for him to read everything in his apartment.

• What raged on?
-His urge to buy more books raged on.

• Who was one of his favorite authors?
- His favorite authors was Stephen King.

===========================================================

*Fill in blanks:
----------------------------------------------------------------
Samuel was back at the thrift shop. He had walked into the shop with only one goal on mind—to find a book that he had NOT bought yesterday. The book was one of seven that he had piled up yesterday. He was going to buy all of them. But at the last moment, he changed his mind. He put all seven back on the shelf.

Samuel had a personal library at home that exceeded 1,000 books—almost all unread. He subscribed to seven magazines and one daily newspaper. Samuel had more reading material in his small apartment than he could finish in two lifetimes, yet his urge to buy more books raged on.

He finally put his foot down. Not one more book, he told himself, unless it was really special. Yesterday’s book fit the bill. It was a biography of one of his favorite authors—Stephen King. King is one of America’s most popular fiction authors. But it wasn’t easy for King; earlier in his career, he got hundreds of rejection. Samuel wanted to be a great writer. King was his role model.

Samuel immediately found one of the books he had piled up yesterday, and then another one. All right, he thought. This was going to be easy. In minutes, he found all the books that he had held in his hands yesterday, Except one—the Stephen King book. Gee, what a surprise, he thought. The one book that I want to find is the one book that I can’t find.

Samuel took a walk throughout the store, knowing that people often pick up merchandise in one place and the leave it in another place. The book was a thick paperback with a red cover. But it was nowhere to be found.

So for Samuel, the Big Hunt was on. He was now a man on a mission. Every thrift shop he went to would involve a search for the King book. This new search added purpose to his thrift shop life.

Samuel had held something special in his hands. But only when he let it go did he realize its value. When he found it again, he would place the King book prominently on his bookshelf. It would almost certainly be his favorite book that he never got around to reading.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Samuel trở lại cửa hàng mua bán đồ cũ. Anh bước vào cửa hàng chỉ với một mục đích trong đầu-tìm một cuốn sách mà anh đã KHÔNG mua vào ngày hôm qua. Cuốn sách là một trong bảy cuốn mà anh đã xếp lên thành chồng trong ngày hôm qua. Anh tính mua tất cả. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh thay đổi quyết định. Anh đặt bảy cuốn lên giá sách trở lại.

Samuel có một thư viện cá nhân tại gia vượt mức 1.000 cuốn sách.-phần lớn chưa đọc đến. Anh đặt mua dài hạn bảy tạp chí và một tờ nhật báo. Samuel có nhiều tài liệu để đọc trong căn hộ nhỏ bé của mình hơn việc anh có thể đọc hết trong hai kiếp sống nữa, tuy nhiên sự ham muốn mua thêm nhiều sách vẫn nổi lên một cách mê cuồng.

Cuối cùng anh quyết định không duy trì việc tốn kém đó. Không thêm một cuốn sách nào nữa, anh tự nhủ, trừ phi đó là một cuốn sách thật sự đặc biệt. Sách của ngày hôm qua đáp ứng được yêu cầu đó. Đó là cuốn hồi ký của một trong những nhà văn ưa thích của anh -Stephen King. King là một trong những nhà văn viết truyện giả tưởng nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Nhưng điều đó không dễ dàng cho King chút nào; khi mới bắt đầu sự nghiệp, ông đã bị từ chối hàng trăm lần. Samuel ao ước được trở thành một nhà văn vĩ đại. King là tấm gương của anh.

Đột nhiên anh tìm thấy một trong những cuốn sách anh đã xếp thành chồng ngày hôm qua, và rồi thêm một cuốn nữa. Được rồi, anh nghĩ. Việc tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong ít phút, anh tìm thấy tất cả những cuốn sách anh đã cầm trong tay ngày hôm qua, ngoại trừ một cuốn-cuốn sách của Stephen King. Lạ quá, thật là ngạc nhiên, anh nghĩ. Có mỗi một cuốn sách mà tôi đang đi tìm lại là mỗi một cuốn sách mà tôi không thể tìm ra.

Samuel làm một vòng từ đầu đến cuối cửa hàng, anh biết mọi người thường chọn hàng ở một nơi rồi lại để ở một nơi khác. Cuốn sách là một cuốn bìa mềm dày dặn với bao bìa màu đỏ. Nhưng nó đã mất tăm mất tích ở chỗ nào đó.

Vì thế, đối với Samuel, cuộc săn lùng bắt đầu. Bây giờ anh là một người đang thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cửa hàng bán đồ cũ anh đến đều liên quan đến việc tìm kiếm cuốn sách của King. Việc tìm kiếm mới mẻ này làm tăng thêm ý nghĩa cuộc sống của anh là đến cửa hàng bán đồ cũ.

Samuel đã từng cầm thứ gì đó đặc biệt trong tay mình. Nhưng chỉ khi làm mất rồi anh mới nhận ra giá trị của nó. Khi tìm ra lại, anh sẽ để cuốn sách của King ở chỗ dễ thấy trên giá sách. Nó chắc chắn gần như là cuốn sách được ưa thích của anh mà anh không bao giờ cầm qua để đọc.

491260 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.