.
ESL 253: Woman Dies in House Fire


ESL 253: Woman Dies in House Fire


Download


An 80-year-old woman died Tuesday afternoon in a fire. The blaze was reported about 2:30 p.m. at a home on Sunnyside Avenue. The victim was identified as Mary Cass. Her husband, Roy Cass, 80, was not at home at the time of the fire. Investigators from the local fire department were trying to determine the exact cause of the fire. They said it looked like the woman had fallen asleep on the sofa with a cigarette in her hand.

The value of the home was estimated at $700,000. The Casses were married in 1945. Both of them had been smokers throughout most of their lives.

Mr. Cass said, "Six months ago, we decided to quit smoking, because we wanted to live to be 100. So we went to a smoking cessation clinic. The clinic worked! We both managed to quit a month ago. At least I thought we both did. I can't believe she was smoking behind my back."

Mr. Cass started sobbing after his remarks. He repeatedly cried out his wife's name. Authorities took him to a nursing home where he could be kept under surveillance.

"We've had too many instances of long-time married couples who, if they discover their spouse is dead, commit suicide within 48 hours," said a nursing home spokesperson. "Mr. Cass's behavior has been erratic, from talking nonstop to crying to staring vacantly. We are going to have to watch him closely."

437433 top -


*Vocabulary:

• authority:
• avenue:
• blaze:
• cessation:
• cigarette:
• commit:
• erratic:
• estimate:
• identify:
• investigator:
• sob:
• suicide:
• surveillance:
• vacantly:
• victim:

====================

*Wh-Questions:

• How old was the woman?

• When was the blaze reported?

• What was her name?

• Who is her husband?

• How old is Roy Cass?

• What were investigators trying to do?

• What did investigators say it looked like?

• Where had she fallen asleep?

• What was in her hand?

• How much was the home valued at?

=====================

*Fill in blanks:

An 80-year-old woman died Tuesday afternoon in a ____ . The blaze was reported about 2:30 p.m. at ____ home on Sunnyside Avenue. The victim was identified ____ Mary Cass. Her husband, Roy Cass, 80, was ____ at home at the time of the fire. ____ from the local fire department were trying to ____ the exact cause of the fire. They said ____ looked like the woman had fallen asleep on ____ sofa with a cigarette in her hand.

The____ of the home was estimated at $700,000. The ____ were married in 1945. Both of them had ____ smokers throughout most of their lives.

Mr. Cass ____ , “Six months ago, we decided to quit smoking, ____ we wanted to live to be 100. So____ went to a smoking cessation clinic. The clinic ____ ! We both managed to quit a month ago. ____ least I thought we both did. I can't ____ she was smoking behind my back.”

Mr. Cass____ sobbing after his remarks. He repeatedly cried out ____ wife’s name. Authorities took him to a nursing ____ where he could be kept under surveillance.

“We’ve ____ too many instances of long-time married couples who, ____ they discover their spouse is dead, commit suicide ____ 48 hours,” said a nursing home spokesperson. “Mr. ____ ’s behavior has been erratic, from talking nonstop to ____ to staring vacantly. We are going to have ____ watch him closely.”

=====================

*Translate into Vietnamese:

.........

437436 top -

ESL 253: Woman Dies in House Fire

*Vocabulary:


• authority: người được quyền
• avenue: đại lộ
• blaze: ngọn lửa
• cessation: sự ngưng lại
• cigarette: xì gà
• commit: phạm phải, cam kết, uỷ thác
• erratic: thất thường
• estimate: đánh giá
• identify: xác định
• investigator: nghiên cứu
• sob: nức nở, thổn thức
• suicide: tự sát
• surveillance: giám sát
• vacantly: trống rỗng
• victim: nạn nhân

==========================================================

*Wh-Questions:

• How old was the woman? 80 years old

• When was the blaze reported? 2:30 pm Tuesday

• What was her name? Mary Cass

• Who is her husband? Roy Cass

• How old is Roy Cass? 80 years old

• What were investigators trying to do? to determine the exact cause of the fire

• What did investigators say it looked like? the woman had fallen asleep on the sofa with a cigarette in her hand.

• Where had she fallen asleep? on the sofa

• What was in her hand? a cigarette

• How much was the home valued at? $700,000

==========================================================

*Fill in blanks:

An 80-year-old woman died Tuesday afternoon in a __fire__ . The blaze was reported about 2:30 p.m. at __a__ home on Sunnyside Avenue. The victim was identified __as__ Mary Cass. Her husband, Roy Cass, 80, was _not___ at home at the time of the fire. ____Investigators__ from the local fire department were trying to ____determine__ the exact cause of the fire. They said __it__ looked like the woman had fallen asleep on __the__ sofa with a cigarette in her hand.

The____value__ of the home was estimated at $700,000. The ____Casses__ were married in 1945. Both of them had _been___ smokers throughout most of their lives.

Mr. Cass __said__ , “Six months ago, we decided to quit smoking, ______because_ we wanted to live to be 100. So__we__ went to a smoking cessation clinic. The clinic ____worked__ ! We both managed to quit a month ago. __At__ least I thought we both did. I can't ____believe__ she was smoking behind my back.”

Mr. Cass____started__ sobbing after his remarks. He repeatedly cried out _his___ wife’s name. Authorities took him to a nursing __home__ where he could be kept under surveillance.

“We’ve __had__ too many instances of long-time married couples who, _if___ they discover their spouse is dead, commit suicide ____within__ 48 hours,” said a nursing home spokesperson. “Mr. _Cass___ ’s behavior has been erratic, from talking nonstop to __crying___ to staring vacantly. We are going to have __to__ watch him closely.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Bà cụ chết trong đám cháy nhà

Một bà cụ 80 tuổi đã chết chiều thứ ba trong đám cháy. Ngọn lửa được báo lúc khoảng 2:30pm tại nhà trên đại lộ Sunnyside. Nạn nhân đựoc xác định là Mary Cass. Chồng bà, Roy Cass, 80, không ở nhà lúc xảy ra vụ cháy. Những ngưởi điều tra từ đội cứu hoả địa phương đang cố xác định nguyên nhân chính xác của vụ cháy. Họ nói giống như bà cụ đã ngủ quên trên sofa với điếu xì gà trên tay.

Giá trị căn nhà ước tính $700,000. Gia đình Casses cưới nhau năm 1945. Cả hai đã hút thuốc hầu hết suốt cuộc đời.

Ông Cass nói, "Sáu tháng trước, chúng tôi quyết định ngưng hút thuốc, vì chúng tôi muốn sống đến 100. Nên chúng tôi đến bệnh viện cai thuốc. Bệnh viện làm việc tốt. Chúng tôi đã ngưng hút một tháng trước. Ít nhất tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đã ngưng. Tôi không thể tin bà ấy hút sau lưng tôi."

Ông Cass bắt đầu thổn thức sau khi nói. Ông nhắc đi nhắc lại tên vợ và khóc. Những người được uỷ quyền đem ông đến nhà chăm sóc người già nơi ông được trông nom.

"Chúng tôi có nhiều trường hợp những cặp sống với nhau lâu, khi phát hiện ra người hôn phối mất, đã tự tử trong vòng 48 giờ," một người phát ngôn trong nhà chăm sóc người già nói. "Ông Cass có thái độ thất thường, từ nói liên tục đến yên lặng nhìn. Chúng tôi sẽ trông chừng ông ấy cẩn thận."

439948 top -


@lanhuongbm

Nursing home là nhà chăm sóc người già.

440041 top -

Dạ cám ơn anh nguoidochanh. Lanhuong sửa lại.

440126 top -
LESSON 253:

WOMAN DIES IN HOUSE FIRE -
MỘT PHỤ NỮ CHẾT TRONG CĂN NHÀ CHÁY.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• authority: nhà chức trách.
• avenue: đại lộ.
• blaze: đám cháy, ngọn lửa.
• cessation: đình trệ, chấm dứt.
• cigarette: thuốc lá.
• commit: phạm (tội/sai lầm), cam kết, uỷ thác.
• erratic: thất thường, hay thay đổi.
• estimate: ước chừng, ước lượng, ước đoán.
• identify: nhận dạng, nhận ra.
• investigator: điều tra.
• sob: nức nở.
• suicide: tự tử, tự sát.
• surveillance: sự giám sát.
• vacantly: lơ đãng, đờ đẫn.
• victim: nạn nhân.

===========================================================

*Wh-Questions:
-----------------------------------------------------------------
• How old was the woman?
- She was 80 years old.

• When was the blaze reported?
-The blaze was reported about 2:30 p.m.

• What was her name?
- Her name was Mary Cass.

• Who is her husband?
- Her husband is Roy Cass.

• How old is Roy Cass?
- He is 80 years old.

• What were investigators trying to do?
- Investigators were trying to determine the exact cause of the fire.

• What did investigators say it looked like?
- They said it looked like the woman had fallen asleep with a cigarette in her hand.

• Where had she fallen asleep?
- She had fallen asleep on the sofa.

• What was in her hand?
- It was a cigarette.

• How much was the home valued at?
- The home was valued at $700,000.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
An 80-year-old woman died Tuesday afternoon in a fire. The blaze was reported about 2:30 p.m. at a home on Sunnyside Avenue. The victim was identified as Mary Cass. Her husband, Roy Cass, 80, was not at home at the time of the fire. Investigators from the local fire department were trying to determined the exact cause of the fire. They said it looked like the woman had fallen asleep on the sofa with a cigarette in her hand.

The value of the home was estimated at $700,000. The Casses were married in 1945. Both of them had been smokers throughout most of their lives.

Mr. Cass said, “Six months ago, we decided to quit smoking, because we wanted to live to be 100. So we went to a smoking cessation clinic. The clinic worked! We both managed to quit a month ago. At least I thought we both did. I can't believe she was smoking behind my back.”

Mr. Cass started sobbing after his remarks. He repeatedly cried out his wife’s name. Authorities took him to a nursing home where he could be kept under surveillance.

“We’ve had too many instances of long-time married couples who, if they discover their spouse is dead, commit suicide within 48 hours,” said a nursing home spokesperson. “Mr. Cass’s behavior has been erratic, from talking nonstop to crying to staring vacantly. We are going to have to watch him closely.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Một bà lão 80 tuổi đã chết trong một đám cháy vào buổi chiều Thứ Ba. Đám cháy được tường thuật vào khoảng 2 giờ 30 chiều tại căn nhà trên Đại lộ Sunnyside. Nạn nhân được cho là Mary Cass. Chồng bà, Roy Cass, không có mặt ở nhà lúc đám cháy xảy ra. Các điều tra viên ở Sở cứu hoả địa phương đang cố xác định nguyên nhân chính gây ra đám cháy. Họ cho rằng có vẻ như bà cụ đã ngủ thiếp đi trên ghế xô-pha với điếu thuốc trên tay.

Giá trị của căn nhà được ước tính khoảng 700.000 đô-la. Ông Bà Casses kết hôn vào năm 1945. Cả hai người họ đều hút thuốc đều đặn trong suốt cả cuộc đời.

Ông Cass cho biết, "Sáu tháng trước, chúng tôi quyết định bỏ thuốc, vì chúng tôi muốn sống đến 100 tuổi. Vì thế chúng tôi đi đến một phòng khám cai nghiện thuốc lá. Phòng khám đã làm việc có hiệu quả. Cả hai chúng tôi bỏ được thuốc lá cách đây một tháng. Ít ra tôi nghĩ cả hai chúng tôi đã làm được điều đó. Tôi không thể ngờ bà ấy lại lén tôi hút thuốc như thế."

Ông Cass bắt đầu khóc nức nở sau lời phát biểu của mình. Ông liên tục kêu lên tên người vợ. Nhà chức trách đưa ông vào viện dưỡng lão là nơi ông được đặt dưới sự giám sát.

"Chúng tôi có rất nhiều trường hợp các cặp vợ chồng kết hôn lâu năm, nếu họ phát hiện người vợ hoặc chồng của họ đã chết, họ sẽ tự tử trong vòng 48 giờ." một phát ngôn viên của viện dưỡng lão cho biết. "Hành vi của ông Cass thật thất thường, từ nói liên hồi đến khóc lóc rồi nhìn chằm chằm một cách lơ đãng. Chúng tôi sẽ theo dõi ông ấy chặt chẽ."

483821 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.