.
ESL 230: Trees Are a Threat


ESL 230: Trees Are a Threat


Download


The mountain town of Canton is at an elevation of 6,000 feet. It is surrounded by thick underbrush and pine trees. Because of six years of drought, these plants are a major fire hazard. Thousands of trees and tons of underbrush are going to be removed over the next five years at a minimum cost of $3 million. The brush will be removed first, then the trees will be toppled and removed. A cleared nonflammable area will then safely surround the town of 4,000.

Residents look forward to the work, because it will help their town survive a future inferno. "But there are two problems," said one resident. "All the extra trucks are going to make traffic pretty bad. Once the area is cleared, we have to make sure dirt bikers don't try to make the cleared area their personal playground."

A recent fire burned 4,000 acres and destroyed 11 homes in nearby Hamilton. The fire was raging toward Canton, but a sudden rainstorm put it out. Residents know that they won't get lucky twice, so they are looking forward to this massive clearing operation.

Ninety percent of the cutting and clearing will be paid with federal funds. Unfortunately, if the trees are on private property, they must be paid for by the residents themselves. Prices can range as high as $1,000 to cut and remove one tree. Officials say that residents can apply for state and federal loans if necessary.

"Well, what good does that do me?" asked Thelma, a 65-year-old widow. "I'm living on social security. I've got four trees on my property. The government's not going to loan me money when they know there's no way I can pay it back. So what am I supposed to do? These planners with all their big ideas ought to think of the little people."

418847 top -


*Vocabulary:

• acre:
• brush:
• destroy:
• elevation:
• federal:
• flammable:
• inferno:
• minimum:
• operation:
• pine:
• property:
• range:
• surround:
• threat:
• topple:
• underbrush:
• widow:

=====================

*Yes/No Questions:

• Is Canton in the mountains?

• Is Canton more than a mile high?

• Is Canton in the woods?

• Has Canton been getting a lot of rain?

• Is the drought good for Canton?

• Are trees and brush going to be set on fire?

• Will the removal cost at least $3,000,000?

• Will the trees be removed after the brush is removed?

• Is the population of Canton 6,000?

• Did a recent fire destroy 11 homes in Canton?

======================

*Fill in blanks:

The mountain town of Canton is at an ____ of 6,000 feet. It is surrounded by thick ____ and pine trees. Because of six years of ____ , these plants are a major fire hazard. Thousands ____ trees and tons of underbrush are going to ____ removed over the next five years at a ____ cost of $3 million. The brush will be ____ first, then the trees will be toppled and ____ . A cleared nonflammable area will then safely surround ____ town of 4,000.

Residents look forward to the ____ , because it will help their town survive a ____ inferno. “But there are two problems,” said one ____ . “All the extra trucks are going to make ____ pretty bad. Once the area is cleared, we ____ to make sure dirt bikers don’t try to ____ the cleared area their personal playground.”

A recent____ burned 4,000 acres and destroyed 11 homes in ____ Hamilton. The fire was raging toward Canton, but ____ sudden rainstorm put it out. Residents know that ____ won’t get lucky twice, so they are looking ____ to this massive clearing operation.

Ninety percent of ____ cutting and clearing will be paid with federal ____ . Unfortunately, if the trees are on private property, ____ must be paid for by the residents themselves. ____ can range as high as $1,000 to cut ____ remove one tree. Officials say that residents can ____ for state and federal loans if necessary.

“Well, ____ good does that do me?” asked Thelma, a____ -year-old widow. “I’m living on social security. I’ve got ____ trees on my property. The government’s not going____ loan me money when they know there’s no ____ I can pay it back. So what am ____ supposed to do? These planners with all their ____ ideas ought to think of the little people.”

=====================

*Translate into Vietnamese:

..........

418849 top -

ESL 230: Trees Are a Threat

*Vocabulary:


• acre: mẫu
• brush: bụi
• destroy: phá huỷ
• elevation: cao nguyên
• federal: liên bang
• flammable: bốc cháy
• inferno: đám cháy, địa ngục
• minimum: ít nhất
• operation: hoạt động
• pine: cây thông
• property: sở hữu
• range: dãy
• surround: bao quanh
• threat: mối đe doạ
• topple: chặt ngọn
• underbrush: dưới bụi
• widow: người đàn bà goá

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Is Canton in the mountains? Yes

• Is Canton more than a mile high? No

• Is Canton in the woods? Yes

• Has Canton been getting a lot of rain? No

• Is the drought good for Canton? No

• Are trees and brush going to be set on fire? No

• Will the removal cost at least $3,000,000? Yes

• Will the trees be removed after the brush is removed?Yes

• Is the population of Canton 6,000? No

• Did a recent fire destroy 11 homes in Canton? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

The mountain town of Canton is at an __elevation__ of 6,000 feet. It is surrounded by thick __underbrush__ and pine trees. Because of six years of __drought__ , these plants are a major fire hazard. Thousands __of__ trees and tons of underbrush are going to __be__ removed over the next five years at a ____minimum__ cost of $3 million. The brush will be ___removed_ first, then the trees will be toppled and ____removed__ . A cleared nonflammable area will then safely surround __the__ town of 4,000.

Residents look forward to the __work__ , because it will help their town survive a ____future__ inferno. “But there are two problems,” said one ____resident__ . “All the extra trucks are going to make __traffic___ pretty bad. Once the area is cleared, we ___have_ to make sure dirt bikers don’t try to __make__ the cleared area their personal playground.”

A recent__fire__ burned 4,000 acres and destroyed 11 homes in ____nearby__ Hamilton. The fire was raging toward Canton, but __a__ sudden rainstorm put it out. Residents know that __they__ won’t get lucky twice, so they are looking ____forward__ to this massive clearing operation.

Ninety percent of __the__ cutting and clearing will be paid with federal ____funds__ . Unfortunately, if the trees are on private property, __they__ must be paid for by the residents themselves. __Prices__ can range as high as $1,000 to cut __and__ remove one tree. Officials say that residents can __apply__ for state and federal loans if necessary.

“Well, __what__ good does that do me?” asked Thelma, a__65__ -year-old widow. “I’m living on social security. I’ve got __four__ trees on my property. The government’s not going__to__ loan me money when they know there’s no __way__ I can pay it back. So what am __I__ supposed to do? These planners with all their __big__ ideas ought to think of the little people.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cây là mối đe doạ

Thị trấn núi Canton ở độ cao 6,000 feet. Nó bao quanh bởi một rừng cây bụi và cây thông. Vì bị hạn hán sáu năm, những cây này là mối hoạ cháy. Hàng ngàn cây và tấn bụi cây sẽ được di dời trong vòng năm năm với giá ít nhất là 3 triệu đô. Bụi cây được dời trước, rồi đến những cây sẽ bị chặt ngọn và dời. Một vùng trống không bắt cháy sẽ bao quanh thị trấn 4,000 cư dân.

Những cư dân trông chờ vào công việc này, vì nó sẽ giúp thi trấn của họ sống sót khỏi hoả hoạn lớn trong tương lai. "Nhưng có hai vấn đề," một cư dân nói. "Những chiếc x tải sẽ làm giao thông tệ. Khi vùng đất được trống, chúng ta phải đảm bảo những kẻ ăn bẩn không lấy đất trống làm nơi chơi riêng của họ."

Trận hoả hoạn gần đây thiêu rụi 4,000 mẫu đất và phá huỷ 11 căn nhà gần Hamilton. Trận hoả hoạn hướng về Canton, nhưng một cơn bão bất chợt loại trừ nó. Cư dân biết là họ không may mắn hai lần, nên họ trông chờ vào việc tiến hành làm sạch rừng.

Chín mươi phần trăm của việc đốn và dọn sẽ được quỹ liên bang trả. Không may thay, nếu cây trong vùng đất sở hữu riêng những người cư dân sẽ phải tự trả tiền. Giá thay đổi từ $1,000 để đốn và dịch chuyển một cây. Chính quyền nói cư dân có thể xin vay liên bang nếu cần.

"Này, điều đó tốt gì cho tôi?" Thelma, bà goá 65 tuổi nói. "Tôi đang sống nhờ trợ cấp xã hội. Tôi có bốn cây trên đất của mình. Chính quyền sẽ không cho tôi mượn tiền khi biết không có cách nào tôi có thể trả tiền lại. Vậy tôi phải làm gì? Những kế hoạch với những tư tưởng lớn phải nghĩ đến những người bé nhỏ."

437353 top -
LESSON 230:

TREES ARE A THREAT - CÂY CỐI LÀ MỐI ĐE DOẠ

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• acre: mẫu Anh, cánh đồng, đồng cỏ.
• brush: bụi cây.
• destroy: tàn phá.
• elevation: độ cao.
• federal: liên bang.
• flammable: dễ cháy, dễ bén lửa.
• inferno: địa ngục, nơi rùng rợn.
• minimum: tối thiểu, mức tối thiểu.
• operation: hoạt động.
• pine: cây thông.
• property: tài sản, của cải, vật sở hữu.
• range: hoành hành, cơn thịnh nộ.
• surround: bao quanh, vây quanh.
• threat: mối đe doạ.
• topple: làm ngã, làm đổ, làm lung lay.
• underbrush: bụi cây thấp, tàng cây thấp.
• widow: quả phụ, người đàn bà goá.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Is Canton in the mountains?
- Ys, it is.

• Is Canton more than a mile high?
- Yes, it is.

• Is Canton in the woods?
- Yes, it is.

• Has Canton been getting a lot of rain?
- No, it hasn't.

• Is the drought good for Canton?
- No, it isn't.

• Are trees and brush going to be set on fire?
- Yes, they are.

• Will the removal cost at least $3,000,000?
- Yes, it will.

• Will the trees be removed after the brush is removed?
- Yes, they will.

• Is the population of Canton 6,000?
- No, it isn't. The population of Canton is 4,000m.

• Did a recent fire destroy 11 homes in Canton?
- Yes, it did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The mountain town of Canton is at an elevation of 6,000 feet. It is surrounded by thick underbrush and pine trees. Because of six years of drought, these plants are a major fire hazard. Thousands of trees and tons of underbrush are going to be removed over the next five years at a minimum cost of $3 million. The brush will be remove first, then the trees will be toppled and removed. A cleared nonflammable area will then safely surround the town of 4,000.

Residents look forward to the work, because it will help their town survive a future inferno. “But there are two problems,” said one resident. “All the extra trucks are going to make traffic pretty bad. Once the area is cleared, we have to make sure dirt bikers don’t try to make the cleared area their personal playground.”

A recent fire burned 4,000 acres and destroyed 11 homes in nearby Hamilton. The fire was raging toward Canton, but the sudden rainstorm put it out. Residents know that they won’t get lucky twice, so they are looking for to this massive clearing operation.

Ninety percent of the cutting and clearing will be paid with federal funds. Unfortunately, if the trees are on private property, they must be paid for by the residents themselves. Prices can range as high as $1,000 to cut and remove one tree. Officials say that residents can apply for state and federal loans if necessary.

“Well, what good does that do me?” asked Thelma, a 65 -year-old widow. “I’m living on social security. I’ve got four trees on my property. The government’s not going to loan me money when they know there’s no way I can pay it back. So what am I supposed to do? These planners with all their big ideas ought to think of the little people.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Phố núi Canton nằm ở độ cao 6.000 feet. Phố núi được bao bọc bởi các bụi cây thấp và những cây thông rậm rì. Do sáu năm hạn hán, các loại cây này là nguy cơ gây ra cháy lớn. Hàng ngàn cây và hàng tấn bụi cây thấp sẽ được phá bỏ trong vòng năm năm tới với chi phí tối thiểu là 3 triệu đô-la. Các bụi cây sẽ bị phá bỏ trước, kế đó cây sẽ bị kéo đổ và chuyển đi. Sau đó cả một khu vực quang đãng không bắt lửa sẽ bao bọc một cách an toàn phố núi 4.000 dân.

Các cư dân mong chờ công trình này, vì nó sẽ giúp thị trấn của họ tiếp tục tồn tại trong một trận cháy ở tương lai. "Nhưng có hai vấn đề" một cư dân nói. "Thêm mấy chiếc xe tải sẽ làm cho tình hình giao thông khá tệ. Một khi khu vực này đã thông thoáng, chúng ta phải đảm bảo những tay đua xe địa hình không biến khu vực quang đãng này thành sân chơi của riêng họ."

Một trận hoả hoạn vừa mới đây đã thiêu rụi 4.000 mẫu và phá huỷ 11 căn nhà ở gần Hamilton. Ngọn lửa cháy dữ dội về hướng Canton, nhưng một cơn mưa giông đột ngột đã dập tắt ngọn lửa. Các cư dân biết rằng họ sẽ không gặp may mắn hai lần, vì thế họ trông chờ vào chiến dịch phát quang quy mô lớn lần này.

Chín mươi phần trăm công việc chặt cây và phát hoang sẽ được ngân quỹ của tiểu bang chi trả. Thật không may, nếu cây cối thuộc sở hữu tư nhân, các cư dân phải tự mình chi trả. Giá cả có thể dao động trong mức 1.000 đô-la để chặt và thu dọn một cây. Các viên chức nói rằng cư dân có thể xin vay tiểu bang và liên bang nếu cần.

"Ồ, vậy thì, công việc hay ho đó làm được gì cho tôi?" Thelma, một goá phụ 65 tuổi, hỏi. "Tôi sống nhờ vào tiền an sinh xã hội. Tôi có bốn cây trên cơ ngơi của mình. Chính phủ sẽ không cho tôi vay tiền khi họ biết tôi không có cách gì để có thể hoàn trả lại. Vì thế tôi phải làm gì? Những người lập kế hoạch với tất cả những ý tưởng to tát của họ phải nghĩ cho những người thấp cổ bé họng chứ."

477364 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.