.
ESL 217: Hotel Says Goodbye to Clean Couple


ESL 217: Hotel Says Goodbye to Clean Couple


Download


Theodore, the manager of the Paradise Hotel, told a middle-aged couple that they would have to leave the hotel after just one night. The couple, visiting from Texas, had booked a room for eight nights.

"They wanted a sterile environment," Theodore said. "They should have rented a room in a hospital, maybe an operating room. This hotel is clean, but it isn't that clean."

Theodore said that, on the very first day, the couple brought all the sheets, pillowcases, and bedspreads down to the main lobby and just dropped them next to the front desk. They stood there next to this pile of bedding while other guests looked, pointed, and murmured. The hotel got three cancellations within the hour from people who witnessed this strange event.

When Theodore asked the couple what the problem was, they said that their bedding was filthy and they wanted it replaced. The couple could not identify any specific "filth" on the bedding. The wife just said, "We're paying good money to stay here. How dare you doubt us? We know the filth is there. That's all the proof you need." Theodore called room service, and the bedding was replaced immediately.

Early the next evening, however, the couple marched to the front desk again and demanded seven cans of spray disinfectant. "We need a can for each night. We have to spray the phone, the TV, all the door handles, the toilet handle, the shower stall, the faucet, the sink, and any hotel staff entering our room."

Worried about what their demands might be in the following days, Theodore politely suggested that a hotel more suitable for them was just around the corner. He then called ahead to reserve a "very clean" room, and gave them free transportation in the hotel limousine.

"They seemed surprised that I suggested a different hotel, but they liked the idea that I didn't charge them for the second day, and they really liked the limousine service," said Theodore.

390293 top -


*Vocabulary:

• bedspread:
• cancellation:
• disinfectant:
• environment:
• faucet:
• filthy:
• identify:
• limousine:
• lobby:
• murmur:
• paradise:
• pillowcase:
• reserve:
• sheet:
• stall:
• sterile:
• witness:

====================

*Yes/No Questions:

• Is Theodore the manager of the Paradise hotel?

• Was the couple elderly?

• Was the couple from Texas?

• Did the couple bring pillows to the main lobby?

• Did other guests notice the couple?

• Could the couple point out specific filth?

• Was the bedding replaced?

• Did the couple demand spray disinfectant?

• Was Theodore worried?

• Did the couple get free transportation in a hotel van?

====================

*Fill in blanks:

Theodore, the manager of the Paradise Hotel, told ____ middle-aged couple that they would have to leave____ hotel after just one night. The couple, visiting ____ Texas, had booked a room for eight nights.

“____ wanted a sterile environment,” Theodore said. “They should____ rented a room in a hospital, maybe an ____ room. This hotel is clean, but it isn’t ____ clean.”

Theodore said that, on the very first ____ , the couple brought all the sheets, pillowcases, and ____ down to the main lobby and just dropped ____ next to the front desk. They stood there ____ to this pile of bedding while other guests____ , pointed, and murmured. The hotel got three cancellations ____ the hour from people who witnessed this strange ____ .

When Theodore asked the couple what the problem ____ , they said that their bedding was filthy and ____ wanted it replaced. The couple could not identify ____ specific “filth” on the bedding. The wife just ____ , “We’re paying good money to stay here. How ____ you doubt us? We know the filth is ____ . That’s all the proof you need.” Theodore called ____ service, and the bedding was replaced immediately.

Early ____ next evening, however, the couple marched to the ____ desk again and demanded seven cans of spray ____ . “We need a can for each night. We____ to spray the phone, the TV, all the ____ handles, the toilet handle, the shower stall, the ____ , the sink, and any hotel staff entering our .”

Worried about what their demands might be in____ following days, Theodore politely suggested that a hotel ____ suitable for them was just around the corner. ____ then called ahead to reserve a “very clean” ____ , and gave them free transportation in the hotel ____ .

“They seemed surprised that I suggested a different ____ , but they liked the idea that I didn’t ____ them for the second day, and they really ____ the limousine service,” said Theodore.

====================

*Translate into Vietnamese:

.............

390294 top -

ESL 217: Hotel Says Goodbye to Clean Couple

*Vocabulary:


• bedspread:tấm phủ giường
• cancellation: huỷ
• disinfectant: thuốc diệt côn trùng
• environment: môi trường
• faucet: vòi nước
• filthy: sự dơ bẩn
• identify: xác định
• limousine: xe hơi limousine
• lobby: đại sảnh
• murmur:xì xào
• paradise: thiên đường
• pillowcase: bao gối
• reserve: để dành
• sheet: tấm trải giường
• stall: phòng tắm nhỏ
• sterile: tiệt trùng
• witness: nhân chứng

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Is Theodore the manager of the Paradise hotel? Yes

• Was the couple elderly? Yes

• Was the couple from Texas? Yes

• Did the couple bring pillows to the main lobby? No

• Did other guests notice the couple? Yes

• Could the couple point out specific filth? No

• Was the bedding replaced? Yes

• Did the couple demand spray disinfectant? Yes

• Was Theodore worried? Yes

• Did the couple get free transportation in a hotel van? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Theodore, the manager of the Paradise Hotel, told __a__ middle-aged couple that they would have to leave___the_ hotel after just one night. The couple, visiting __from__ Texas, had booked a room for eight nights.

“__They__ wanted a sterile environment,” Theodore said. “They should__have__ rented a room in a hospital, maybe an __operating__ room. This hotel is clean, but it isn’t __that__ clean.”

Theodore said that, on the very first __day__ , the couple brought all the sheets, pillowcases, and __bedspread__ down to the main lobby and just dropped __them__ next to the front desk. They stood there _next___ to this pile of bedding while other guests__looked__ , pointed, and murmured. The hotel got three cancellations __within__ the hour from people who witnessed this strange __event__ .

When Theodore asked the couple what the problem __was__ , they said that their bedding was filthy and __they__ wanted it replaced. The couple could not identify __any__ specific “filth” on the bedding. The wife just _said___ , “We’re paying good money to stay here. How __dare__ you doubt us? We know the filth is ____there__ . That’s all the proof you need.” Theodore called __room__ service, and the bedding was replaced immediately.

Early __the__ next evening, however, the couple marched to the ____front__ desk again and demanded seven cans of spray ____disinfectant__ . “We need a can for each night. We__have__ to spray the phone, the TV, all the _door___ handles, the toilet handle, the shower stall, the ___faucet__ , the sink, and any hotel staff entering our room.”

Worried about what their demands might be in__the__ following days, Theodore politely suggested that a hotel __more__ suitable for them was just around the corner. __He__ then called ahead to reserve a “very clean” __room__ , and gave them free transportation in the hotel ____limousine__ .

“They seemed surprised that I suggested a different __hotel__ , but they liked the idea that I didn’t ____charge__ them for the second day, and they really _like___ the limousine service,” said Theodore.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Khách sạn từ biệt cặp đôi sạch sẽ

Theodore, quản lý khách sạn Thiên đường, bảo một cặp đôi trung niên rằng họ có thể rời khách sạn chỉ sau một đêm. Cặp này, từ Texas đến thăm, đã đặt phòng cho tám đêm.

"Họ muốn môi trường vô trùng," Theodore nói. "Họ nên thuê phòng trong bện viện, có thể phòng mổ. Khách sạn này sạch, nhưng không sạch như vậy."

Theodore nói rằng, vùa đến ngày đầu tiên, họ đã mang tất cả tấm trãi, bao gối, và tấm phủ giường xuống đại sảnh và đặt trên bàn trước. Họ đứng đó cạnh đống đồ cho giường trong khi những vị khách khác nhìn, chỉ chỏ và xì xào. Khách sạn bị huỷ ba đơn đặt phòng trong một giờ từ những người chứng kiến sự kiện lạ lùng này.

Khi Theodore hỏi cặp đôi có vấn đề gì, họ nói giường họ dơ bẩn và muốn thay. Cặp đôi không chỉ ra được "dơ" chổ nào trên giường. Người vợ chỉ nói "Chúng tôi trả tiền nhiều để ở đây. Sao anh dám nghi ngờ chúng tôi? Chúng tôi biết là có dơ. Đó là toàn bộ chứng minh anh cần." Theodore gọi dịch vụ phòng, và giường liền được thay mới lập tức.

Sáng sớm hôm sau, dù sao, cặp đó lại đến bàn trước và đòi bảy chai xịt khử trùng. "Chúng tôi cần một chai mỗi đêm. Chúng tôi xịt điện thoại, TV, nắm cửa, nắm cửa toilet, bệ tắm, vòi nước, bể rửa và bất cứ nhân viên khách sạn nào vào phòng chúng tôi."

Lo ngại về những đòi hỏi có thể đến vào ngày hôm sau, Theodore lịch sự đề nghị một khách sạn thích hợp hơn cho họ chỉ ở góc đường. Anh bèn gọi để đặt một phòng "thật sạch", và chở họ bằng xe limosine của khách sạn hoàn toàn miễn phí.

"Họ dường như ngạc nhiên khi tôi đề nghị một khách sạn khác, nhưng họ thích ý tưởng là tôi không tính tiền họ ngày thứ hai, và họ thật sự thích xe limosine," Theodore nói.

436207 top -
LESSON 217:

HOTEL SAYS GOOD BYE TO CLEAN COUPLE -
KHÁCH SẠN CHÀO TỪ BIỆT ĐÔI VỢ CHỒNG SẠCH SẼ

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• bedspread: khăn phủ giường, tâm phủ giường.
• cancellation: sự huỷ bỏ.
• disinfectant: thuốc sát trùng.
• environment: điều kiện, môi trường.
• faucet: vòi nước.
• filthy: bẩn thỉu.
• identify: nhận ra, nhận biết.
• limousine: xe li-mu-din.
• lobby: hành lang, tiền sảnh, phòng ngoài.
• murmur: thì thầm, nói thầm.
• paradise: thiên đường.
• pillowcase: áo gối.
• reserve: đặt trước.
• sheet: chăn, khăn trãi giường.
• stall: phòng nhỏ.
• sterile: vô trùng.
• witness: chứng kiến, nhân chứng.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Is Theodore the manager of the Paradise hotel?
- Yes, he is.

• Was the couple elderly?
- No, it wasn't. The couple was middle-aged.

• Was the couple from Texas?
- Yes, it was.

• Did the couple bring pillows to the main lobby?
- No, they didn't. The couple brought pillowcases to the main lobby.

• Did other guests notice the couple?
- Yes, they did.

• Could the couple point out specific filth?
- No, they couldn't.

• Was the bedding replaced?
- Yes, it was.

• Did the couple demand spray disinfectant?
- Yes, they did.

• Was Theodore worried?
- Yes, he was.

• Did the couple get free transportation in a hotel van?
- No, they didn't. The couple got free transportation in a hotel limousine.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Theodore, the manager of the Paradise Hotel, told a middle-aged couple that they would have to leave the hotel after just one night. The couple, visiting from Texas, had booked a room for eight nights.

They wanted a sterile environment,” Theodore said. “They should have rented a room in a hospital, maybe an operate room. This hotel is clean, but it isn’t that clean.”

Theodore said that, on the very first day, the couple brought all the sheets, pillowcases, and bedspreads down to the main lobby and just dropped them next to the front desk. They stood there next to this pile of bedding while other guests looked, pointed, and murmured. The hotel got three cancellations within the hour from people who witnessed this strange event .

When Theodore asked the couple what the problem was , they said that their bedding was filthy and they wanted it replaced. The couple could not identify any specific “filth” on the bedding. The wife just said , “We’re paying good money to stay here. How dare you doubt us? We know the filth is there . That’s all the proof you need.” Theodore called rôm service, and the bedding was replaced immediately.

Early the next evening, however, the couple marched to the front desk again and demanded seven cans of spray disinfectant. “We need a can for each night. We have to spray the phone, the TV, all the door handles, the toilet handle, the shower stall, the faucet, the sink, and any hotel staff entering our room.”

Worried about what their demands might be in the following days, Theodore politely suggested that a hotel more suitable for them was just around the corner. He then called ahead to reserve a “very clean” room , and gave them free transportation in the hotel limousine .

“They seemed surprised that I suggested a different hotel, but they liked the idea that I didn’t charge them for the second day, and they really likedthe limousine service,” said Theodore.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Theodore, giám đốc khách sạn Paradise, nói với một-đôi-vợ-chồng-trung-niên rằng họ sẽ phải rời khách sạn chỉ sau một đêm. Đôi vợ chồng, đến từ Texas, đã đặt trước phòng trong tám đêm.

"Họ muốn có một môi trường vô trùng," Theodore cho biết. "Họ nên thuê một phòng trong bệnh viện, có lẽ là phòng mổ. Khách sạn này rất sạch sẽ, nhưng nó không sạch như thế."

Theodore nói rằng, ngay trong ngày đầu tiên, đôi vợ chồng đã mang tất cả ra trãi giường, áo gối, và tấm phủ giường xuống tiền sảnh và bỏ chúng xuống ngay bên cạnh quầy phía trước. Họ đứng ở đó cạnh đống chăn-ra-gối trong lúc những người khách khác nhìn chăm chú, chỉ trỏ, và thì thầm to nhỏ. Khách sạn nhận ba trường hợp huỷ phòng trong khoảng thời gian mọi người chứng kiến sự kiện kỳ lạ đó.

Khi Theodore hỏi cặp đôi có chuyện gì không, họ bảo rằng bộ chăn-ra-gối của họ rất bẩn, và họ muốn thay bộ khác. Đôi vợ chồng không chỉ ra được bất kỳ chỗ "bẩn thỉu" nào trên bộ chăn-ra-gối. Người vợ chỉ nói, "Chúng tôi trả tiền phù hợp để ở lại đây. Sao ông dám nghi ngờ chúng tôi chứ? Chúng tôi biết có dơ dáy ở đó. Đó là tất cả bằng chứng mà ông cần có." Theodore gọi bộ phận phục vụ phòng, và bộ đồ giường được thay ngay tức thì.

Tuy nhiên, gần tối ngày hôm sau, đôi vợ chồng lại tiến ra quầy phía trước và đòi cho được bảy hộp thuốc xịt khử trùng. "Mỗi đêm chúng tôi cần một hộp. Chúng tôi phải xịt điện thoại, ti-vi, tất cả tay nắm cửa, tay nắm nhà vệ sinh, phòng tắm hoa sen, vòi nước, bồn rửa và bất kỳ nhân viên khách sạn nào vào phòng của chúng tôi."

Lo lắng về những yêu sách có thể có của họ trong những ngày tiếp theo, Theodore lịch sự đề nghị một khách sạn phù hợp hơn với họ chỉ ở quanh góc phố. Rồi ồng gọi điện đặt trước một phòng "cực kỳ sạch sẽ" và biếu không việc vận chuyển trên xe li-mu-din của khách sạn.

"Họ có vẻ ngạc nhiên lúc tôi gợi ý một khách sạn khác, nhưng họ thích việc tôi không tính tiền họ ngày thứ hai, và họ thật sự thích thú sự phục vụ bằng xe li-mu-din," Theodore cho biết.

473966 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.