.
ESL 189: The Oil Change (2)


ESL 189: The Oil Change (2)


Download


Andy, Moe's younger brother, called late Wednesday morning. Andy told Darwin that he'd checked out the Buick for needed repairs. "Go ahead. I'm sitting down," Darwin said.

Andy said the car needed new pads on the front disc brakes. It needed a new fuel filter. It needed new coolant. It needed new windshield wiper blades. "How much are the blades?" Darwin asked. Andy said $12. Darwin said that he'd buy them at Wal-Mart and install them himself.

"Is that it?" Darwin asked. "What about the plugs and wires, and the transmission fluid?" Andy told him that they were all okay. "But I thought I needed to change the transmission fluid every two years or so," Darwin said. Andy said only if it had a burnt odor. "We can't find a leak in that tire," Andy said. "Oh, one more thing—I strongly recommend a new battery."

"But that's a DieHard, and it's still got two years left on its 100-month warranty," Darwin said.

"That battery is over six years old," Andy said. "You're already on borrowed time. I can put in a new Interstate that has a 75-month warranty, plus it's 100 percent guaranteed for the first two years."

Darwin thought about it. He hated to quit on a battery that still had lots of life in it. But, if the DieHard failed, and something bad happened to Gilroy, Denise would kill Darwin. Denise was Gilroy's mom and Darwin's girlfriend. He asked how much the new battery would be. "$137.46," Andy said. Yikes, Darwin thought. "So what would that bring the total price to?" he asked. "$593.74," Andy said.

Although Darwin had been hoping for a $300 bill, he told Andy to go ahead. Andy said he'd call later. If there were no glitches, the Buick would be ready by 5 p.m. I hope there's no glitches, Darwin thought, because I can't afford any.

367883 top -


*Vocabulary:

• blades:
• burn:
• disc:
• filter:
• fuel:
• glitch:
• guarantee:
• install:
• leak:
• odor:
• pad:
• plug:
• recommend:
• transmission:
• warranty:
• wiper:
• wire:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did Andy call early Wednesday evening?

• Had Andy checked out the Buick?

• Did the car need new pads?

• Did it need a new oil filter?

• Did it need new windshield wiper blades?

• Did Andy say the blades cost $12?

• Did Andy say the plugs and wires were bad?

• Did Andy say the transmission fluid was okay?

• Did Darwin think he needed to change the transmission fluid every year?

• Did Andy say the battery was okay?

=====================

*Fill in blanks:

Andy, Moe’s younger brother, called late Wednesday morning. ____ told Darwin that he’d checked out the Buick ____ needed repairs. “Go ahead. I’m sitting down,” Darwin____ .

Andy said the car needed new pads on ____ front disc brakes. It needed a new fuel ____ . It needed new coolant. It needed new windshield ____ blades. “How much are the blades?” Darwin asked. ____ said $12. Darwin said that he’d buy them ____ Wal-Mart and install them himself.

“Is that it?” ____ asked. “What about the plugs and wires, and ____ transmission fluid?” Andy told him that they were ____ okay. “But I thought I needed to change ____ transmission fluid every two years or so,” Darwin ____ . Andy said only if it had a burnt ____ . “We can’t find a leak in that tire,” ____ said. “Oh, one more thing—I strongly recommend a____ battery.”

“But that’s a DieHard, and it’s still ____ two years left on its 100-month warranty,” Darwin ____ .

“That battery is over six years old,” Andy ____ . “You’re already on borrowed time. I can put ____ a new Interstate that has a 75-month warranty, ____ it’s 100 percent guaranteed for the first two ____ .”

Darwin thought about it. He hated to quit ____ a battery that still had lots of life ____ it. But, if the DieHard failed, and something ____ happened to Gilroy, Denise would kill Darwin. Denise ____ Gilroy’s mom and Darwin’s girlfriend. He asked how ____ the new battery would be. “$137.46,” Andy said. ____ , Darwin thought. "So what would that bring the ____ price to?" he asked. “$593.74,” Andy said.

Although had been hoping for a $300 bill, he Andy to go ahead. Andy said he’d call . If there were no glitches, the Buick would ready by 5 p.m. I hope there's no , Darwin thought, because I can't afford any.

====================

*Translate into Vietnamese:

........

367885 top -

ESL 189: The Oil Change (2)

*Vocabulary:


• blades: lưỡi dao, mái chèo, lá cỏ, phiến là, xương dẹt
• burn: đốt
• disc: dĩa
• filter: lọc
• fuel: dầu nhờn
• glitch: chạy không đều (của thiết bị nhiệt)
• guarantee: đảm bảo
• install: cài đặt
• leak: rò rỉ
• odor: mùi
• pad: miếng độn
• plug: cắm
• recommend: khuyến cáo
• transmission: di chuyển
• warranty: đảm bảo
• wiper: ống
• wire: dây

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did Andy call early Wednesday evening? No

• Had Andy checked out the Buick? Yes

• Did the car need new pads? Yes

• Did it need a new oil filter? Yes

• Did it need new windshield wiper blades? Yes

• Did Andy say the blades cost $12? Yes

• Did Andy say the plugs and wires were bad? No

• Did Andy say the transmission fluid was okay? Yes

• Did Darwin think he needed to change the transmission fluid every year? No

• Did Andy say the battery was okay? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Andy, Moe’s younger brother, called late Wednesday morning. __Andy__ told Darwin that he’d checked out the Buick __for__ needed repairs. “Go ahead. I’m sitting down,” Darwin_said___ .

Andy said the car needed new pads on __the__ front disc brakes. It needed a new fuel __filter__ . It needed new coolant. It needed new windshield __wiper__ blades. “How much are the blades?” Darwin asked. __Andy__ said $12. Darwin said that he’d buy them __at__ Wal-Mart and install them himself.

“Is that it?” __Darwin__ asked. “What about the plugs and wires, and _the___ transmission fluid?” Andy told him that they were __all__ okay. “But I thought I needed to change __the__ transmission fluid every two years or so,” Darwin __said__ . Andy said only if it had a burnt ____ordor__ . “We can’t find a leak in that tire,” _Andy___ said. “Oh, one more thing—I strongly recommend a__new__ battery.”

“But that’s a DieHard, and it’s still _got___ two years left on its 100-month warranty,” Darwin __said__ .

“That battery is over six years old,” Andy ______said_ . “You’re already on borrowed time. I can put __in__ a new Interstate that has a 75-month warranty, _plus___ it’s 100 percent guaranteed for the first two ____years__ .”

Darwin thought about it. He hated to quit __on__ a battery that still had lots of life __in__ it. But, if the DieHard failed, and something __bad__ happened to Gilroy, Denise would kill Darwin. Denise __was__ Gilroy’s mom and Darwin’s girlfriend. He asked how __much__ the new battery would be. “$137.46,” Andy said. ____Yikes__ , Darwin thought. "So what would that bring the ____total__ price to?" he asked. “$593.74,” Andy said.

Although had been hoping for a $300 bill, he __told__Andy to go ahead. Andy said he’d call . If there were no glitches, the Buick would ready by 5 p.m. I hope there's no __glitches__, Darwin thought, because I can't afford any.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Thay dầu (2)

Andy, em của Moe, gọi vào cuối giờ sáng thứ Tư. Andy bảo Darwin là anh đã kiểm tra chiếc Buick những thứ cần sửa. "Nói đi. Tôi ngồi xuống đây," Darwin nói.

Andy nói rằng xe cần miếng đệm mới trễn thắng dĩa trước. Cần lọc dầu mới. Nó cần bộ làm mát mới. Cần miếng gạt nước mới. "Cánh gạt nước mới bao nhiêu tiền?" Darwin hỏi. Andy nói là $12. Darwin nói ông sẽ mua nó ở Walmart và tự cài vào.

"Hết rồi hả?" Darwin hỏi. "Còn ổ gắm và dây, và truyền dầu?" Andy bảo ông là chúng đều okay. "Nhưng tôi tưởng tôi cần thay bộ chuyển dầu hai năm một lần hay như vậy," Darwin nói. andy nói chỉ khi nó có mùi khét. "Chúng tôi không tìm thấy rò rỉ trong bánh xe," Andy nói. "Oh, một thứ nữa-tôi khuyến cáo bắt buộc thay một bình điện mới."

"Nhưng đó là loại DieHard, và nó còn hai năm trong thời gian bảo hành 100-tháng," Darwin nói.

"Cái bình điện đó đã quá sáu năm rồi," Andy nói. "Ông đã trong thời gian xài mượn. Tôi có thể thay cái chạy liên bang mới có 75-tháng bảo hành, công thêm 100 phần trăm bảo đảm cho hai năm đầu tiên."

Darwin suy nghĩ về vấn đề đó. Ông ghét phải bỏ cái bình điện vẫn còn xài nhiều thời gian. Nhưng, nếu DieHard hỏng, và có gì xấu xảy ra với Gilroy, Denise sẽ giết Darwin mất. Denise là mẹ Gilroy, và là bạn gái của Darwin. Ông hỏi cái bình điện mới bao nhiêu tiền. "$137.46," Andy nói. Quỉ thật, Darwin nghĩ. "Vậy tổng tiền là bao nhiêu?" ông hỏi. "$593.74," Andy nói.

Dù Darwin đã hy vọng chỉ có $300 hoá đơn, ông nói Andy cứ làm. Andy nói anh sẽ gọi lại sau. Nếu không có trục trặc gì thêm, chiếc Buick sẽ sẳn sàng lúc 5 p.m. Tôi hy vọng không có thêm trục trặc, Darwin nghĩ, vì tôi không trả nổi thêm nữa.

434689 top -
LESSON 189:

THE OIL CHANGE (2)-THAY NHỚT (2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• blades: lưỡi (dao, kiếm), cánh (chong chóng)
• burn: cháy, bỏng.
• disc: đĩa.
• filter: bộ lọc.
• fuel: xăng.
• glitch: sự cố kỹ thuật.
• guarantee: bảo hành.
• install: cài đặt, lắp đặt.
• leak: rò rỉ.
• odor: mùi.
• pad: tấm đệm.
• plug: phích cẳm.
• recommend: khuyên, đề nghị.
• transmission: hộp truyền động.
• warranty: giấy bảo hành.
• wiper: cần gạt nước.
• wire:

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did Andy call early Wednesday evening?
- Yes, he did.

• Had Andy checked out the Buick?
- Yes, he had .

• Did the car need new pads?
- Yes, it did.

• Did it need a new oil filter?
- No, it didn't. It needed a new fuel filter.

• Did it need new windshield wiper blades?
- Yes, it did.

• Did Andy say the blades cost $12?
-Yes, he did.

• Did Andy say the plugs and wires were bad?
- Np, he didn't.

• Did Andy say the transmission fluid was okay?
- Yes, he did.

• Did Darwin think he needed to change the transmission fluid every year?
- No, he didn't. Darwin thought he needed to change the transmission fluid every two years.

• Did Andy say the battery was okay?
- No, he didn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
Andy, Moe’s younger brother, called late Wednesday morning. He told Darwin that he’d checked out the Buick for needed repairs. “Go ahead. I’m sitting down,” Darwin said .

Andy said the car needed new pads on the front disc brakes. It needed a new fuel filter . It needed new coolant. It needed new windshield wiper blades. “How much are the blades?” Darwin asked. Andy said $12. Darwin said that he’d buy them at Wal-Mart and install them himself.

“Is that it?” Darwin asked. “What about the plugs and wires, and the transmission fluid?” Andy told him that they were all okay. “But I thought I needed to change the transmission fluid every two years or so,” Darwin said . Andy said only if it had a burnt odor . “We can’t find a leak in that tire,” Andy said. “Oh, one more thing—I strongly recommend a new battery.”

“But that’s a DieHard, and it’s still got two years left on its 100-month warranty,” Darwin said .

“That battery is over six years old,” Andy said . “You’re already on borrowed time. I can put in a new Interstate that has a 75-month warranty, plus it’s 100 percent guaranteed for the first two years .”

Darwin thought about it. He hated to quit on a battery that still had lots of life in it. But, if the DieHard failed, and something bad happened to Gilroy, Denise would kill Darwin. Denise was Gilroy’s mom and Darwin’s girlfriend. He asked how much the new battery would be. “$137.46,” Andy said. Yikes , Darwin thought. "So what would that bring the total price to?" he asked. “$593.74,” Andy said.

Although had been hoping for a $300 bill, he told Andy to go ahead. Andy said he’d call later. If there were no glitches, the Buick would ready by 5 p.m. I hope there's no glitches, Darwin thought, because I can't afford any.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Andy, cậu em trai của Moe, gọi điện lại vào cuối buổi sáng Thứ Tư. Andy nói với Darwin là anh đã kiểm tra chiếc Buick để sửa chữa những thứ cần thiết. "Cậu nói tiếp tục đi. Tôi đang ngồi xuống đây," Darwin nói.

Andy nói chiếc xe cần mấy miếng bố thắng mới trên hệ thống thắng đĩa trước. Chiếc xe cần bộ lọc xăng mới. Nó cần thay nước làm mát động cơ mới. Cần lưỡi gạt nước kính chắn gió mới. "Mấy lưỡi gạt nước giá bao nhiêu thế?" Darwin hỏi. Andy nói 12 đô-la. Darwin bảo ông sẽ mua chúng ở Wal-Mart và sẽ tự mình lắp đặt.

"Chỉ thế thôi hả?" Darwin hỏi. "Thế mấy cái bu-gi, mấy dây đánh lửa điện, và dầu hộp số thì thế nào? Andy bảo tất cả những thứ đó còn tốt cả. "Nhưng tôi nghĩ tôi cần phải thay dầu hộp số hai năm một lần hoặc cỡ như thế cơ đấy," Darwin nói. Andy bảo chỉ cần thiết khi có mùi cháy khét thôi. "Chúng tôi không thể tìm ra được chỗ xì lỗ mọt ở bánh xe kia đâu," Andy cho biết. "À, còn một chuyện nữa, tôi chắc chắn phải đề nghị ông thay một bình ắc-quy mới."

"Nhưng đó là một cái DieHard, và nó vẫn còn hai năm trong thời gain bảo hành 100 tháng của nó," Darwin nói.

"Bình ắc-quy đã xài hơn sáu năm rồi," Andy nói. Ông đang dùng quá thời gian cho phép. Tôi có thể lắp đặt một bình Interstate mới có thời gian bảo hành 75 tháng, cộng thêm 100% thời gian bảo đảm trong hai năm đầu tiên."

Darwin suy nghĩ về chuyện đó. Ông ghét việc vứt bỏ một cái bình điện vẫn còn tuổi thọ. Thế nhưng, nếu chiếc bình điện hư hỏng, và có chuyện không hay xảy ra cho Gilroy, Denise sẽ giết Darwin mất. Denise là mẹ của Gilroy và là bạn gái của Darwin. Ông hỏi cái bình điện mới giá khoảng bao nhiêu tiền. "137 đô-la 46 xu," Andy nói. Chết thật!, Darwin suy nghĩ. "Như thế tổng số tiền sẽ bao nhiêu nhỉ?" ông hỏi. "597 đô-la và 74 xu." Andy cho biết.

Mặc dù Darwin đã mong chờ một hoá đơn giá 300 đô-la thôi, ông bảo Andy cứ tiếp tục làm. Andy bảo anh sẽ gọi lại sau. Nếu không có sự cố kỹ thuật, chiếc Buick sẽ xong xuôi vào lúc 5 giờ chiều. Mình hy vọng không có sự cố kỹ thuật gì nữa, Darwin nghĩ ngợi, vì mình không còn đủ khả năng chi trả nữa rồi.

467635 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.