.
ESL 188: The Oil Change (1)


ESL 188: The Oil Change (1)


Download


Darwin was about to give his 1992 Buick Regal to his girlfriend's son, Gilroy. But before doing that, Darwin had to make sure the car was safe. If anything was wrong with the car and it caused Gilroy to be injured, Darwin would in turn be injured—by Gilroy's mom!

Darwin made a list of things to do for Moe, his mechanic. Change the oil and oil filter, which Moe recommended every 3,000 miles or six months, whichever came first. Check the front and rear brakes. Adjust the brakes so that the brake pedal didn't feel so mushy. Change the radiator coolant and transmission fluid. Check all the belts. Check the spark plugs and ignition wires. Replace the PCV valve. Repair the slow leak in the left front tire. Finally, the note said, call Darwin if anything else needed fixing.

Darwin would check the air filter himself. That filter was easy to check and to replace. He would also check the windshield washer fluid himself. The DieHard battery didn't need checking—it still had two years left on its warranty.

He called Moe. Moe said to bring the car in at 8 a.m. Wednesday. On Wednesday Darwin woke up at 7:30. He put the note on the dashboard of the car and drove the half-mile to Moe's shop. He worried about the bill he would get that afternoon. He wanted Gilroy to be safe, but he hoped that Gilroy's safety wouldn't cost more than $300.

367604 top -


*Vocabulary:

• adjust:
• brake:
• cause:
• coolant:
• dashboard:
• filter:
• fluid:
• ignition:
• leak:
• mechanic:
• mushy:
• PCV_valve:
• pedal:
• plugs:
• radiator:
• rear:
• recommended:
• replace:
• safety:
• spark:
• transmission:
• warranty:
• windshield:
• wire:

====================

*Yes/No Questions:

• Did Darwin own a 1992 Buick Regal?

• Was he about to give his car to his girlfriend?

• Did he have to make sure the car was safe?

• Did he make a list of things to do?

• Did Moe recommend changing the tires every 3,000 miles?

• Would Darwin check the oil filter himself?

• Was the air filter easy to check and to replace?

• Would he check the windshield himself?

• Did the battery need checking?

• Did the battery still have two years left on its warranty?

=====================

*Fill in blanks:

Darwin was about to give his 1992 Buick _____ to his girlfriend’s son, Gilroy. But before doing _____ , Darwin had to make sure the car was _____ . If anything was wrong with the car and _____ caused Gilroy to be injured, Darwin would in _____ be injured—by Gilroy’s mom!

Darwin made a list _____ things to do for Moe, his mechanic. Change _____ oil and oil filter, which Moe recommended every _____ ,000 miles or six months, whichever came first. Check _____ front and rear brakes. Adjust the brakes so _____ the brake pedal didn't feel so mushy. Change _____ radiator coolant and transmission fluid. Check all the_____ . Check the spark plugs and ignition wires. Replace _____ PCV valve. Repair the slow leak in the _____ front tire. Finally, the note said, call Darwin_____ _____ anything else needed fixing.

Darwin would check the _____ filter himself. That filter was easy to check _____ to replace. He would also check the windshield _____ fluid himself. The DieHard battery didn’t need checking—it _____ had two years left on its warranty.

He_____ Moe. Moe said to bring the car in _____ 8 a.m. Wednesday. On Wednesday Darwin woke up_____ 7:30. He put the note on the dashboard _____ the car and drove the half-mile to Moe’s _____ . He worried about the bill he would get _____ afternoon. He wanted Gilroy to be safe, but _____ hoped that Gilroy's safety wouldn’t cost more than_____ .

===================

*Translate into Vietnamese:

.........

367605 top -

ESL 188: The Oil Change (1)

*Vocabulary:


• adjust: điều chỉnh
• brake: thắng lại
• cause: gây ra
• coolant: làm mát
• dashboard: bảng đồng hồ chỉ số
• filter: lọc
• fluid: dầu nhờn
• ignition: bộ phận đánh lửa
• leak: rò rỉ
• mechanic: cơ khí
• mushy: mềm, xốp
• PCV_valve: van PCV
• pedal: bàn đạp
• plugs: cắm vào
• radiator: lò sưởi, bộ tản nhiệt
• rear: hộp số, phía sau
• recommended: giới thiệu
• replace: thay thế
• safety: an toàn
• spark: tia lửa
• transmission: di chuyển
• warranty: đảm bảo
• windshield: thanh gạt nước
• wire: dây

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Did Darwin own a 1992 Buick Regal? Yes

• Was he about to give his car to his girlfriend? No

• Did he have to make sure the car was safe? Yes

• Did he make a list of things to do? Yes

• Did Moe recommend changing the tires every 3,000 miles?
No

• Would Darwin check the oil filter himself? No

• Was the air filter easy to check and to replace? Yes

• Would he check the windshield himself? Yes

• Did the battery need checking? No

• Did the battery still have two years left on its warranty? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Darwin was about to give his 1992 Buick __Regal___ to his girlfriend’s son, Gilroy. But before doing _that____ , Darwin had to make sure the car was __safe___ . If anything was wrong with the car and __it___ caused Gilroy to be injured, Darwin would in __turn___ be injured—by Gilroy’s mom!

Darwin made a list __of___ things to do for Moe, his mechanic. Change __the___ oil and oil filter, which Moe recommended every __3___ ,000 miles or six months, whichever came first. Check __the___ front and rear brakes. Adjust the brakes so __that___ the brake pedal didn't feel so mushy. Change ___the__ radiator coolant and transmission fluid. Check all the__belts___ . Check the spark plugs and ignition wires. Replace _the____ PCV valve. Repair the slow leak in the ___left__ front tire. Finally, the note said, call Darwin___if____ anything else needed fixing.

Darwin would check the __air___ filter himself. That filter was easy to check _and____ to replace. He would also check the windshield ____washer___ fluid himself. The DieHard battery didn’t need checking—it ____still___ had two years left on its warranty.

He____called___ Moe. Moe said to bring the car in __at___ 8 a.m. Wednesday. On Wednesday Darwin woke up__at___ 7:30. He put the note on the dashboard ___of__ the car and drove the half-mile to Moe’s __shop___ . He worried about the bill he would get _that____ afternoon. He wanted Gilroy to be safe, but _he____ hoped that Gilroy's safety wouldn’t cost more than__$300___ .

==========================================================

*Translate into Vietnamese:


Thay dầu (1)

Darwin chuẩn bị tặng chiếc Buick Regal 1992 cho con trai của bạn gái tên Gilroy. Nhưng trước khi tặng, Darwin phải đảm bảo chiếc xe an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc xe và làm cho Gilroy bị thương, tới lượt Darwin sẽ bị thương - do mẹ Gilroy làm!

Darwin làm một danh sách để Moe, thợ cơ khí làm. Thay dầu và đồ lọc dầu, mà Moe đã khuyến cáo thay mỗi 3,000 dặm hay sáu tháng, tuỳ theo cái nào đến trước. Kiểm tra thắng trước và sau. Điều chỉnh thắng để cần đạp thắng không quá mềm. Thay bộ tản nhiệt làm lạnh và chuyển dầu nhờn. Kiểm tra các dây an toàn. Kiểm tra dây cắm và bô phận đánh lửa điện. They van PCV. Sửa rò rỉ chậm ở bánh trước trái. Cuối cùng, bảng ghi nhớ nói, gọi Darwin nếu cần sửa thêm gì.

Darwin có thể tự kiểm tra đồ lọc khí. Cái lọc khí dễ kiểm tra và dễ thay. Anh cũng kiểm tra dầu của cần gạt nước. Pin Diehard không cần kiểm tra- nó vẫn còn hạn bảo hành 2 năm nữa.

Ông gọi Moe. Moe nói hãy đem xe tới vào 8 a.m. Thứ Tư. Vào sáng thứ Tư, Darwin thưc dậy lúc 7:30. Ông để bảng danh sách lên bảng điều khiển của xe hơi và lái nửa dặm đến cửa hàng của Moe. Ông lo về hoá đơn ông sẽ nhận được vào chiều hôm đó. Ông muốn Gilroy an toàn, nhưng ông hy vọng là an toàn của Golroy không tốn quá $300.

434516 top -
LESSON 188:

THE OIL CHANGE (1)- THAY NHỚT (1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• adjust: điều chỉnh.
• brake: cái phanh, cái thắng.
• cause: nguyên nhân, nguyên do.
• coolant: nước làm mát.
• dashboard: bảng điều kiển, bảng đồng hồ trước xe hơi.
• filter: dụng cụ lọc, máy lọc.
• fluid: chất lưu (gồm chất nước và chất khí.
• ignition: bộ phận đánh lửa.
• leak: chỗ rò/rỉ.
• mechanic: thợ máy.
• mushy: uỷ mị, mềm, xốp.
• PCV_valve: Positive Crankcase Valve: van thoát hơi cho hộp máy.
• pedal: bàn đạp.
• plugs: chố, phích cắm.
• radiator: bộ tản nhiệt.
• rear: phía sau, bộ phận phía sau.
• recommended: đề nghị, khuyên.
• replace: thay thế.
• safety: an toàn.
• spark: phát tia lửa, phát tia điện.
• transmission: bộ truyền lực, hộp truyền động.
• warranty: giấy bảo hành/bảo đảm.
• windshield: kính chắn gió.
• wire: dây (kim loại).

===========================================================

*Yes/No Questions:
--------------------------------------------------------------------
• Did Darwin own a 1992 Buick Regal?
- Yes, he did.

• Was he about to give his car to his girlfriend?
- No, he wasn't. He was about to give his car to his boy's girlfriend.

• Did he have to make sure the car was safe?
- Yes, he did.

• Did he make a list of things to do?
- Yes, he did.

• Did Moe recommend changing the tires every 3,000 miles?
- No, he didn't. Moe recommended changing the oil and oil filter every 3,000 miles.

• Would Darwin check the oil filter himself?
- No, he wouldn't.

• Was the air filter easy to check and to replace?
- Yes, it was.

• Would he check the windshield himself?
- Yes, he would.

• Did the battery need checking?
-No, it didn't.

• Did the battery still have two years left on its warranty?
- Yes, it did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
Darwin was about to give his 1992 Buick Regal to his girlfriend’s son, Gilroy. But before doing that , Darwin had to make sure the car was safe . If anything was wrong with the car and it caused Gilroy to be injured, Darwin would in turn be injured—by Gilroy’s mom!

Darwin made a list of things to do for Moe, his mechanic. Change the oil and oil filter, which Moe recommended every 3 ,000 miles or six months, whichever came first. Check the front and rear brakes. Adjust the brakes so that the brake pedal didn't feel so mushy. Change the radiator coolant and transmission fluid. Check all the belts . Check the spark plugs and ignition wires. Replace the PCV valve. Repair the slow leak in the left front tire. Finally, the note said, call Darwin if anything else needed fixing.

Darwin would check the air filter himself. That filter was easy to check and to replace. He would also check the windshield washer fluid himself. The DieHard battery didn’t need checking—it still had two years left on its warranty.

He called Moe. Moe said to bring the car in at 8 a.m. Wednesday. On Wednesday Darwin woke up at 7:30. He put the note on the dashboard of the car and drove the half-mile to Moe’s shop . He worried about the bill he would get this afternoon. He wanted Gilroy to be safe, but he hoped that Gilroy's safety wouldn’t cost more than $300 .

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Darwin tính tặng chiếc Buick Regal đời 1992 cho Gilroy, con trai của bạn gái ông. Nhưng trước khi làm điều đó, Darwin phải bảo đảm rằng chiếc xe thật an toàn. Nếu có chuyện không hay với chiếc xe và nó làm cho Gilroy bị tổn thương, sẽ tới lượt Darwin bị tổn thương-bởi mẹ của Gilroy!

Darwin lập một danh sách những việc cần làm cho Moe, người thợ sửa xe của ông. Thay nhớt và thay bộ lọc nhớt, là thứ mà Moe đề nghị mỗi 3.000 dặm hoặc sáu tháng, tùy theo thứ nào đến trước. Kiểm tra thắng trước và thắng sau. Điều chỉnh hệ thống thắng để cho bàn đạp có cảm giác chắc chắn. Thay bộ tản nhiệt và dầu hộp số. Kiểm tra tất cả các dây đai an toàn. Kiểm tra các bu-gi và các dây điện đánh lửa. Thay thế van thoát hơi cho hộp máy. Sửa chữa chỗ bị xì lỗ mọt ở bánh xe trái phía trước. Cuối cùng, tờ ghi chú viết, hãy gọi cho Darwin nếu có thứ gì nữa cần được sửa chữa.

Darwin sẽ tự mình kiểm tra bộ lọc gió. Bộ lọc đó dễ kiểm tra và thay thế. Ông cũng kiểm tra bình đựng nước rửa kiếng chắn gió. Không cần phải kiểm tra bình ắc-quy DieHard- nó vẫn còn được bảo hành hai năm nữa.

Ông gọi cho Moe. Moe nói mang xe đến vào lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Tư. Vào Thứ Tư, Darwin thức giấc vào lúc 7 giờ 30 sáng. Ông đặt tờ ghi chú trên bảng điều khiển của chiếc xe và lái nửa dặm đường đến tiệm của Moe. Ông hơi lo về hoá đơn mà ông sẽ nhận vào buổi trưa. Ông muốn Gilroy được an toàn, nhưng ông mong sao sự an toàn của Gilroy không tốn hơn 300 đô-la.

467608 top -


@chị HoangThiQuynhNhu và lanhuongbm

his girlfriend's son: con trai của bạn gái ông ta.

Do vậy, nếu chiếc xe tặng cho cậu con trai Gilroy của nàng mà hỏng hóc gây ra chuyện gì thì Darwin sẽ "mệt" với nàng.

467717 top -
Thanks ngươidochanh!

467755 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.