.
ESL 186: Kill Those Flies (1)


ESL 186: Kill Those Flies (1)


Download


"Leave the front door wide open, all the time," God told Mel in a dream. Furthermore, God added, put three dishes filled with raw hamburger in every room in the house. Add more hamburger when the dishes became empty.

A very strange dream, Mel had thought, but who was he to question a command from God? He opened the front door wide and put the dishes in every room. The first day, hundreds of flies flew in. Each day, hundreds more followed. His wife Hazel was as religious as Mel, but her complaints increased each week. So one day, Mel drove to a nearby Wal-Mart. He bought three dozen fly swatters and returned home. He pounded small nails into each wall of each room, and hung a fly swatter on each nail. "There, that ought to do it," he told his wife, handing her a swatter.

"What good is this? The front door is still wide open!" she yelled at him. He said that was okay; it was God's will. They knew that He worked in mysterious ways. Maybe He was going to reward them when this was all over.

More and more flies moved into their south Florida house. When the kids opened their mouths to put food inside, flies flew into their mouths. After a while, the kids got used to eating the crunchy flies with their food.

366008 top -


*Vocabulary:

• command:
• complaint:
• crunchy:
• furthermore:
• hamburger:
• hang:
• increase:
• mysterious:
• nail:
• pound:
• raw:
• religious:
• reward:
• strange:
• swatter:

======================

*Yes/No Questions:

• Had Mel thought it was a very strange dream?

• Was Mel going to question a command from God?

• Did Mel open the front door?

• Did he put dishes filled with raw hamburger in every room?

• Did hundreds of cockroaches crawl in?

• Was Hazel less religious than Mel?

• Was Hazel happy about the hundreds of flies?

• Did Mel buy 36 fly swatters?

• Did he hang fly swatters on small nails in each room?

• Was his wife happy that the front door was still wide open?

=====================

*Fill in blanks:

“Leave the front door wide open, all the ____ ,” God told Mel in a dream. Furthermore, God ____ , put three dishes filled with raw hamburger in ____ room in the house. Add more hamburger when ____ dishes became empty.

A very strange dream, Mel ____ thought, but who was he to question a ____ from God? He opened the front door wide ____ put the dishes in every room. The first ____ , hundreds of flies flew in. Each day, hundreds ____ followed. His wife Hazel was as religious as ____ , but her complaints increased each week. So one ____ , Mel drove to a nearby Wal-Mart. He bought ____ dozen fly swatters and returned home. He pounded ____ nails into each wall of each room, and____ a fly swatter on each nail. “There, that ____ to do it,” he told his wife, handing____ a swatter.

“What good is this? The front ____ is still wide open!” she yelled at him. ____ said that was okay; it was God’s will. ____ knew that He worked in mysterious ways. Maybe____ was going to reward them when this was ____ over.

More and more flies moved into their ____ Florida house. When the kids opened their mouths ____ put food inside, flies flew into their mouths. ____ a while, the kids got used to eating ____ crunchy flies with their food.

=====================

*Translate into Vietnamese:

........

366009 top -

ESL 186: Kill Those Flies (1)

*Vocabulary:


• command: ra lệnh
• complaint: than phiền
• crunchy: giòn
• furthermore: hơn nữa
• hamburger: bánh mì kẹp thịt băm
• hang: treo
• increase: tăng
• mysterious: bí mật
• nail: móng tay, đinh
• pound: đóng, đập dồn dập
• raw: thô, sống
• religious: mộ đạo
• reward: thưởng
• strange: lạ
• swatter: đập

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Had Mel thought it was a very strange dream? Yes

• Was Mel going to question a command from God? No

• Did Mel open the front door? Yes

• Did he put dishes filled with raw hamburger in every room? Yes

• Did hundreds of cockroaches crawl in? No

• Was Hazel less religious than Mel? No

• Was Hazel happy about the hundreds of flies? No

• Did Mel buy 36 fly swatters? Yes

• Did he hang fly swatters on small nails in each room? Yes

• Was his wife happy that the front door was still wide open? No

==========================================================

*Fill in blanks:

“Leave the front door wide open, all the _time___ ,” God told Mel in a dream. Furthermore, God __added__ , put three dishes filled with raw hamburger in ____every__ room in the house. Add more hamburger when __the__ dishes became empty.

A very strange dream, Mel __had__ thought, but who was he to question a ____command__ from God? He opened the front door wide _and___ put the dishes in every room. The first __day__ , hundreds of flies flew in. Each day, hundreds __more__ followed. His wife Hazel was as religious as __Mel__ , but her complaints increased each week. So one __day__ , Mel drove to a nearby Wal-Mart. He bought _three___ dozen fly swatters and returned home. He pounded ____small__ nails into each wall of each room, and__hung__ a fly swatter on each nail. “There, that ____ought__ to do it,” he told his wife, handing__her__ a swatter.

“What good is this? The front _door___ is still wide open!” she yelled at him. __He__ said that was okay; it was God’s will. __They__ knew that He worked in mysterious ways. Maybe__He__ was going to reward them when this was _all___ over.

More and more flies moved into their ____south__ Florida house. When the kids opened their mouths __to__ put food inside, flies flew into their mouths. ____After__ a while, the kids got used to eating __the__ crunchy flies with their food.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Giết những con ruồi này đi (1)

"Hãy để cửa chính rộng mở, mọi lúc," Chúa bảo Mel trong giấc mơ. Hơn nữa, Chúa thêm vào, đặt ba dĩa đầy thịt băm sống trong mỗi phòng trong nhà. Thêm thịt băm khi dĩa trống.

Một giấc mơ lạ, Mel nghĩ, nhưng anh là ai mà đặt câu hỏi với lệnh của Chúa? Anh mở cửa chính rộng và để dĩa vào mỗi phòng. Ngày đầu tiên, hàng trăm con ruồi bay vào. Mỗi ngày, hàng trăm con nữa lại theo vào. Vợ anh Hazel cũng mộ đạo như Mel, nhưng lời than phiền của cô tăng lên mỗi tuần. Nên một ngày kia, Mel lái xe đến Wal-Mart gần đó. Anh mua ba tá đập ruồi và về nhà. Anh đóng đinh nhỏ trên mỗi bức tường và treo đồ đập ruồi lên mỗi cái đinh. "Này đây, đó là điều phải làm," anh bảo vợ, tay đưa cô cái đồ đập ruồi.

"Cái này tốt gì đâu? Cửa trước vẫn mở!" Cô hét lên với anh. Anh nói điều đó okay' đó là ý Chúa. Họ biết là Ngài làm việc theo cách bí ẩn. Có thể Ngài sẽ thưởng họ khi chuyện này qua đi.

Càng nhiều ruồi bay vào căn nhà nam Florida của họ. Khi mấy đứa trẻ mở miệng để cho thức ăn vào, ruồi bay vào miệng chúng. Sau một thời gian, bọn trẻ quen ăn ruồi giòn tan với đồ ăn của chúng.

434268 top -
LESSON 186:

KILL THOSE FLIES (1)- GIẾT HẾT LŨ RUỒI NÀY ĐI.(1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• command: ra lệnh, hạ lệnh.
• complaint: phàn nàn, kêu ca, than phiền.
• crunchy: giòn tan.
• furthermore: hơn nữa, vả lại.
• hamburger: thịt bò băm viên.
• hang: treo, móc, máng.
• increase: tăng lên.
• mysterious: thần bí, huyền bí.
• nail: móng tay, đinh.
• pound: nện, giã, đóng, đập.
• raw: sống(chưa nấu chín).
• religious: mộ đạo, ngoan đạo.
• reward: thường, thưởng công.
• strange: kỳ lạ, lạ lùng.
• swatter: vỉ đập ruồi.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Had Mel thought it was a very strange dream?
- Yes, he had.

• Was Mel going to question a command from God?
- No, he wasn't.

• Did Mel open the front door?
- Yes, he did.

• Did he put dishes filled with raw hamburger in every room?
- Yes, he did.

• Did hundreds of cockroaches crawl in?
-No, they didn't. Hundreds of flies flew in.

• Was Hazel less religious than Mel?
- No, she wasn't. She was as religious as Mel.

• Was Hazel happy about the hundreds of flies?
- No, she wasn't.

• Did Mel buy 36 fly swatters?
- Yes, he did.

• Did he hang fly swatters on small nails in each room?
- Yes, he did.

• Was his wife happy that the front door was still wide open?
- No, she wasn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
“Leave the front door wide open, all the time ,” God told Mel in a dream. Furthermore, God added , put three dishes filled with raw hamburger in every room in the house. Add more hamburger when the dishes became empty.

A very strange dream, Mel had thought, but who was he to question a command from God? He opened the front door wide and put the dishes in every room. The first da , hundreds of flies flew in. Each day, hundreds more followed. His wife Hazel was as religious as Mel , but her complaints increased each week. So one day , Mel drove to a nearby Wal-Mart. He bought three dozen fly swatters and returned home. He pounded small nails into each wall of each room, and hung a fly swatter on each nail. “There, that ought to do it,” he told his wife, handing her a swatter.

“What good is this? The front door is still wide open!” she yelled at him. He said that was okay; it was God’s will. They knew that He worked in mysterious ways. Maybe He was going to reward them when this was all over.

More and more flies moved into their south Florida house. When the kids opened their mouths and put food inside, flies flew into their mouths. In a while, the kids got used to eating the crunchy flies with their food.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
"Nhớ luôn luôn mở toang cửa trước," Thượng đế dặn Mel trong một giấc mơ. Hơn nữa, Thượng đế còn nói thêm, hãy đặt ba đĩa đầy thịt bò băm còn sống vào từng căn phòng trong nhà. Nhớ thêm thịt bò khi đĩa bắt đầu vơi đi.

Một giấc mơ kỳ lạ, Mel suy nghĩ, nhưng anh là ai mà dám chất vấn mệnh lệnh của Thượng đế chứ? Anh mở toang cửa ra vào và đặt mấy cái đĩa vào mỗi phòng. Ngày đầu tiên, hàng trăm con ruồi bay vào. Cứ mỗi ngày, lại thêm hàng trăm con bay theo. Vợ anh, Hazel là một người ngoan đạo như Mel, nhưng lời kêu ca của cô tăng lên mỗi tuần. Vì thế, một ngày nọ, Mel lái xe đến siêu thị Wal-Mart gần đó. Anh mua ba tá vỉ đập ruồi và trở về nhà. Anh đóng mấy cái đinh nhỏ lên tường của mỗi phòng, và treo vỉ đập ruồi lên từng cái đinh. "Đấy, phải làm như thế chứ," Anh nói với vợ, và đưa cho cô một cái vỉ đập ruồi.

"Việc này có ích lợi gì chứ? Cửa chính vẫn đang mở toang đấy thôi!" Cô la lên với anh. Anh bảo chuyện đó đâu hề hấn gì; đó là ý muốn của Thượng đế mà. Họ đều biết Người thường hành động một cách bí ẩn. Có thể Người sẽ khen thưởng họ khi mọi chuyện đã xong xuôi.

Ngày càng nhiều ruồi chuyển đến sống ở ngôi nhà phía nam Florida của họ. Lúc bọn trẻ con há miệng để đút thức ăn vào, lũ ruồi bay vào miệng chúng. Sau một thời gian, bọn trẻ con dần quen với việc ăn những con ruồi giòn tan cùng với thức ăn của mình.

467278 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.