.
ESL 182: I'll Get a Job in a Restaurant


ESL 182: I'll Get a Job in a Restaurant


DownloadIda came to America four years ago. Her main reason for coming was to give her 13-year-old son the best education possible. But also, she did not want Perry to meet the wrong kind of people and end up using drugs or joining a gang, or both.

Divorced shortly after Perry's birth, Ida had been a successful entrepreneur in her home country. She had saved a lot of money for their new life in America. Or so she had thought. But two failed business ventures in America had been costly. Had either succeeded, she would have been well off. The second failure was especially painful, because she had known it would leave her with little money.

Her poor English was her downfall. American business people were not patient; they did not want to waste their time trying to figure out what she was trying to say. Equally bad, she couldn't understand their rapid English. She had sadly underestimated how long it would take her to become proficient in English.

Now she was almost broke. Her boyfriend didn't make enough money to support Ida and Perry. She had to go to work. A business executive in her homeland, Ida would try to find work as a waitress in America. "You'll be lucky to make $8 an hour," her boyfriend Tony groused. "What kind of an income is that?"

"Yes, but you're forgetting about the tips. That's where the big money is," she said, laughing. "I'm not upset about working as a waitress. Any work is honorable. I took my chances, and they didn't pan out. Now I have to go to work to pay the bills."

"Well, I don't like it," Tony said.

364420 top -


*Vocabulary:

• broke:
• costly:
• divorce:
• downfall:
• drug:
• entrepreneur:
• equally:
• executive:
• failure:
• gang:
• grouse:
• homeland:
• leave:
• patient:
• proficient:
• rapid:
• successful:
• underestimate:
• upset:
• venture:
• waste:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did Ida come to America 13 years ago?

• Did she want to give her son the best education possible?

• Did she want her son to end up using drugs or joining a gang?

• Had she been a successful entrepreneur?

• Had she saved a lot of money?

• Had two business ventures in America succeeded?

• Would she have been well off if either venture had succeeded?

• Was the second failure more painful than the first?

• Did the second failure leave her with a lot of money?

• Was her English good?

=====================

*Fill in blanks:

Ida came to America four years ago. Her ____ reason for coming was to give her 13-year-old ____ the best education possible. But also, she did ____ want Perry to meet the wrong kind of ____ and end up using drugs or joining a ____ , or both.

Divorced shortly after Perry's birth, Ida ____ been a successful entrepreneur in her home country. ____ had saved a lot of money for their ____ life in America. Or so she had thought. ____ two failed business ventures in America had been____ . Had either succeeded, she would have been well ____ . The second failure was especially painful, because she ____ known it would leave her with little money.

____ poor English was her downfall. American business people ____ not patient; they did not want to waste____ time trying to figure out what she was ____ to say. Equally bad, she couldn’t understand their ____ English. She had sadly underestimated how long it ____ take her to become proficient in English.

Now____ was almost broke. Her boyfriend didn’t make enough____ to support Ida and Perry. She had to ____ to work. A business executive in her homeland, ____ would try to find work as a waitress ____ America. “You’ll be lucky to make $8 an ____ ,” her boyfriend Tony groused. “What kind of an ____ is that?”

“Yes, but you’re forgetting about the ____ . That’s where the big money is,” she said, ____ . “I’m not upset about working as a waitress. ____ work is honorable. I took my chances, and ____ didn’t pan out. Now I have to go ____ work to pay the bills.”

“Well, I don’t ____ it,” Tony said.

====================

*Translate into Vietnamese:

........

364422 top -

ESL 182: I'll Get a Job in a Restaurant

*Vocabulary:


• broke: hết sạch tiền
• costly: mắc tiền
• divorce: ly dị
• downfall: rơi xuống, đi xuống
• drug: ma tuý
• entrepreneur: doanh nghiệp
• equally: bằng
• executive: điều hành
• failure: sai sót
• gang: bọn, lũ
• grouse: gà gô trắng
• homeland: quê nhà
• leave: rời
• patient: kiên nhẫn
• proficient: có ích
• rapid: nhanh
• successful: thành công
• underestimate: đánh giá thấp
• upset: lo lắng
• venture: mạo hiểm
• waste: chất thải, lãng phí

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did Ida come to America 13 years ago? No

• Did she want to give her son the best education possible?
Yes

• Did she want her son to end up using drugs or joining a gang? No

• Had she been a successful entrepreneur? Yes

• Had she saved a lot of money? Yes

• Had two business ventures in America succeeded? No

• Would she have been well off if either venture had succeeded? Yes

• Was the second failure more painful than the first? Yes

• Did the second failure leave her with a lot of money? No

• Was her English good? No

==========================================================

*Fill in blanks:

Ida came to America four years ago. Her __main__ reason for coming was to give her 13-year-old __son__ the best education possible. But also, she did __not__ want Perry to meet the wrong kind of __people__ and end up using drugs or joining a __gang__ , or both.

Divorced shortly after Perry's birth, Ida __had__ been a successful entrepreneur in her home country. _She___ had saved a lot of money for their __new__ life in America. Or so she had thought. _But___ two failed business ventures in America had been___costly_ . Had either succeeded, she would have been well __off__ . The second failure was especially painful, because she _had___ known it would leave her with little money.

__Her__ poor English was her downfall. American business people __were__ not patient; they did not want to waste____their__ time trying to figure out what she was ____trying__ to say. Equally bad, she couldn’t understand their ____rapid__ English. She had sadly underestimated how long it ____would__ take her to become proficient in English.

Now__she__ was almost broke. Her boyfriend didn’t make enough____money__ to support Ida and Perry. She had to __go__ to work. A business executive in her homeland, __Ida__ would try to find work as a waitress __in__ America. “You’ll be lucky to make $8 an __hour__ ,” her boyfriend Tony groused. “What kind of an ____income__ is that?”

“Yes, but you’re forgetting about the __tips__ . That’s where the big money is,” she said, __laughing___ . “I’m not upset about working as a waitress. _Any___ work is honorable. I took my chances, and _they___ didn’t pan out. Now I have to go __to__ work to pay the bills.”

“Well, I don’t _like___ it,” Tony said.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:


Tôi sẽ làm việc ở Nhà hàng

Ida đến Mỹ bốn năm trước. Lý do chính để đến Mỹ là để có nền giáo dục tốt nhất cho con trai 13 tuổi của cô. Nhưng cô cũng không muốn Perry gặp người không đúng và cuối cùng sử dụng ma tuý hay gia nhập băng đảng, hay cả hai.

Ly dị ngay sau khi sanh Perry, Ida đã là một doanh nhân thành công ở quê nhà. Cô đã dành dụm nhiều tiền cho cuộc sống mới của cô ở Mỹ. Hay là ít ra cô nghĩ như vậy. Nhưng hai cuộc kinh doanh mạo hiểm thất bại ở Mỹ rất tốn kém. Chỉ một cái thành công cô đã có thể rất tốt. Cú thất bại sau đặc biệt đau, vì cô biết nó chỉ để lại cho cô rất ít tiền.

Anh văn tồi tệ là điểm kéo cô xuống. Doanh nhân Mỹ không kiên nhẫn; họ không muốn tốn thời gian đoán xem cô đang cố nói gì. Cũng tệ như vậy, cô cũng không thể hiểu tiếng Anh quá nhanh của họ. Cô đã buồn rầu đánh giá thấp không biết bao lâu nữa cô mới thông thạo tiếng Anh.

Giờ cô gần như phá sản. Bạn trai cô không làm ra tiền đủ lo cho Ida và Perry. Cô phải đi làm. MỘt nhà điều hành doanh nghiệp ở quê nhà, Ida muốn tìm việc làm phục vụ bàn ở Mỹ. "Em sẽ may mắn kiếm được $8 một giờ," bạn trai Tony càu nhà. "Thu nhập kiểu gì vậy?"

"Vâng, nhưng anh quên tiền tip. Đó là món tiền lớn," có nói, cười. "Em không lo về việc làm phục vụ bàn. Bất cứ công việc nào cũng danh dự. Em sẽ nắm lấy cơ hội, và chúng không xoay chuyển. Giờ em phải đi làm để trả các hoá đơn."

"Này, anh không thích điều đó," Tony nói.

434229 top -
LESSON 182:

I'LL GET A JOB IN A RESSTAURANT -
TÔI SẼ TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM TRONG NHÀ HÀNG.

===========================================================
*Vocabulary:

-------------------------------------------------------------------
• broke: phá sản, vỡ nợ, khánh kiệt, túng quẫn.
• costly: hao tiền tốn của, tốn tiền.
• divorce: ly dị.
• downfall: sa sút, suy sụp, sụp đổ.
• drug: ma tuý.
• entrepreneur: nhà doanh nghiệp.
• equally: bằng nhau, tương tự.
• executive: Uỷ viên Ban chấp hành/Ban Quản trị
• failure: sự thất bại, không đạt yêu cầu.
• gang: băng đảng, băng cướp.
• grouse: cằn nhằn, càu nhàu.
• homeland: quê hương.
• leave: để lại, bỏ lại, bỏ quên.
• patient: bệnh nhân, kiên nhẫn.
• proficient: thành thạo, tài giỏi.
• rapid: mau lẹ, nhanh chóng.
• successful: thành công, thắng lợi, thành đạt.
• underestimate: đánh giá ai/cái gì thấp.
• upset: sự bối rối, lo lắng.
• venture: dự án mạo hiểm, liều lĩnh.
• waste: lãng phí, phung phí.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did Ida come to America 13 years ago?
- No, she didn't. Ida came to America four years ago.

• Did she want to give her son the best education possible?
- Yes, she did.

• Did she want her son to end up using drugs or joining a gang?
- No, she didn't.

• Had she been a successful entrepreneur?
- Yes, she had.

• Had she saved a lot of money?
- Yes, she had.

• Had two business ventures in America succeeded?
- No, They hadn't.

• Would she have been well off if either venture had succeeded?
- Yes, she would.

• Was the second failure more painful than the first?
- Yes, it was.

• Did the second failure leave her with a lot of money?
- No, it didn't.

• Was her English good?
- No, it wasn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Ida came to America four years ago. Her main reason for coming was to give her 13-year-old son the best education possible. But also, she did not want Perry to meet the wrong kind of people and end up using drugs or joining a gang, or both.

Divorced shortly after Perry's birth, Ida had been a successful entrepreneur in her home country. she had saved a lot of money for their new life in America. Or so she had thought. But two failed business ventures in America had been costly. Had either succeeded, she would have been well off. The second failure was especially painful, because she had known it would leave her with little money.

Her poor English was her downfall. American business people were not patient; they did not want to waste their time trying to figure out what she was trying to say. Equally bad, she couldn’t understand their rapid English. She had sadly underestimated how long it would take her to become proficient in English.

Now she was almost broke. Her boyfriend didn’t make enough money to support Ida and Perry. She had to go to work. A business executive in her homeland, Ida would try to find work as a waitress in America. “You’ll be lucky to make $8 an hour ,” her boyfriend Tony groused. “What kind of an income is that?”

“Yes, but you’re forgetting about the tips. That’s where the big money is,” she said, laughing. “I’m not upset about working as a waitress. Any work is honorable. I took my chances, and they didn’t pan out. Now I have to go to work to pay the bills.”

“Well, I don’t like it,” Tony said.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Ida đến Mỹ bốn năm trước đây. Lý do chính của việc đến đây là để cho cậu con trai 13 tuổi của cô được hưởng một nền giáo dục tốt nhất có thể. Nhưng hơn nữa, cô không muốn Perry gặp gỡ những loại người xấu xa và kết thúc với việc sử dụng các loại ma tuý hay gia nhập các băng đảng, hoặc cả hai thứ.

Ly dị nhanh chóng sau khi sinh Perry, Ida là một nhà doanh nghiệp thành công tại quê hương mình. Cô dành dụm được một số tiền lớn cho cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Hoặc cô đã nghĩ như thế. Nhưng hai dự án kinh doanh mạo hiểm thất bại đã tiêu tốn của cô rất nhiều tiền. Hoặc cái này hay cái kia thành công, ắt hẳn cô sẽ được giàu có. Thất bại thứ hai đặc biệt phiền muộn, vì cô biết nó sẽ để lại cho cô có một ít tiền thôi.

Tiếng Anh kém cỏi là nguyên nhân suy sụp của cô. Những doanh nhân Hoa Kỳ không kiên nhẫn; họ không muốn lãng phí thời gian để đoán cô đang cố nói điều gì. Tệ hại tương tự, cô không thể hiểu được tiếng Anh quá nhanh của họ. Cô buồn vì đã đánh giá thấp thời gian học tiếng Anh cho thông thạo.

Bây giờ cô gần như khánh kiệt. Bạn trai cô không kiếm đủ tiền để cấp dưỡng cho Ida và Perry. Cô phải đi làm thôi. Là một giám đốc kinh doanh ở quê nhà, Ida sẽ cố gắng tìm việc làm là một cô hầu bàn ở Mỹ. "Em sẽ may mắn kiếm được 8 đô-la một giờ," Tony, bạn trai của cô cằn nhằn. "Có loại thu nhập gì mà như thế chứ?"

"Vâng, nhưng anh quên mất tiền puôc-boa rồi. Đó là nơi hái ra tiền đó," cô nói, rồi cười lớn. "Em chẳng có gì lo lắng khi làm việc như một người bồi bàn. Công việc nào cũng đáng tôn trọng. Em đã liều thử thời vận, nhưng em đã không thành công. Bây giờ em phải đi làm để trả tiền cho các hoá đơn."

"Được thôi, anh không thích chuyện đó đâu," Tony nói.

466157 top -

ESL 182
I'LL GET A JOB IN A RESTAURANT -

Chị HoangthiQuynhNhu thân mến:

Chị dịch sót một vài ý. Chị xem lại mấy chỗ in đậm:

1. But two failed business ventures in America had been costly.
venture = kinh doanh mạo hiễm.
2. A business enterprise involving some risk in expectation of gain.
http://www.thefreedictionary.com/venture


2. Had either succeeded, she would have been well off.
Câu này đúng là câu điều kiện( trợ động từ 'had' được đảo ra trước) nhưng dịch sót đại từ 'either'
either = hoặc 1 trong 2/ hoặc cái này hay cái kia...
ei•ther
pron.
The one or the other: Which movie do you want to see? Either will be fine.
http://www.thefreedictionary.com/either


3. She had sadly underestimated how long it would take her to become proficient in English.
Câu này theo mình nghĩ là:
Cô ta đánh giá thấp/sai thời gian học tiếng Anh cho thông thạo = cô ta cho là học tiếng Anh chỉ cần một thời gian ngắn là đủ giỏi và tự cho mình đủ giỏi để bước vào kinh doanh ở Mỹ, và điều đó, đáng buồn là đã sai!

Chị nên dịch lấy ý.

4. I took my chances, and they didn’t pan out.
'they' thay thế cho 'chances'
pan out = be successful
Phrasal Verb:
pan out
To turn out well; be successful: "If I don't pan out as an actor I can still go back to school"
http://www.thefreedictionary.com/pan+out


Chúc chị vui khoẻ.
Thân

466349 top -
Hi, anh phamdinhphung,

Bài dịch này quả thực là khó. Có một vài từ như pan out, mình tra hoài mà không tìm ra được, tới lúc tìm được thì không chính xác.

Và các câu: Or so she had thought; She had sadly underestimated how long it would take her to become proficient in English; Had either succeeded, she would have been well off. Thật khó để hiểu và dịch cho đúng nếu không có sự giúp đỡ của anh.

Mình đã sửa lại rồi, anh xem đã chỉnh chưa nhé.

Thanks và chúc anh vui khoẻ.

466417 top -

Chị HoangThiQuynhNhu: xin gợi ý thêm với chị:

I took my chances, and they didn't pan out = Em đã liều thử thời vận nhưng vận may đã không xảy ra/ nhưng em đã không thành công...

Thân

466469 top -
Hi, anh phamdinhphung,

Câu này dịch nghe hay và hợp lý hơn.

Cám ơn anh rất nhiều.

466779 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.