.
ESL 162: The Clapper


ESL 162: The Clapper


Download


If you have two hands, you can't help but applaud the original Clapper. First sold in 1985, it worked with a lamp or any other electric device. You plugged the Clapper into an outlet. Then you plugged your lamp into the Clapper. By clapping twice, you turned the lamp on or off. It was a convenient gadget that also became popular with handicapped people. TV commercials showed grandma lying in bed reading. She put her book down, clapped twice, and went to sleep with a big smile on her face. She didn't have to reach for the lamp switch or get out of bed and turn off the wall switch. The only problem with the original Clapper was that your barking dog, or your neighbor's dog, could also turn your lamp on or off.

The current Clapper works with two lamps or other devices, such as radios and TVs. TV commercials show grandma reading in bed while the TV is on. She puts the book down, claps twice to turn off the TV, and claps three times to turn off the lamp. Then she goes to sleep with a big smile on her face.

Clapper Plus is a big hit, too. It can be adjusted to respond to the loudness of your clapping. It has a light to indicate if you are clapping loudly enough. It has an "Away" setting for security; when you're not home, Clapper Plus will automatically turn on a light or the TV if it detects a noise. The light or TV should help scare away intruders. Clapper Plus also comes with a remote control, so that if grandma is extra tired, all she has to do is click the remote. The two versions sell for about $20 and $30.

A $40 version might be in stores next year. Because many people feel that clapping or clicking is "a lot of work," the company is developing a voice-operated Clapper. The ultimate goal, said a Clapper spokesman, is a thought-operated Clapper.

357259 top -


*Vocabulary:

• adjust:
• applaud:
• automatically:
• clap:
• commercial:
• convenient:
• current:
• detect:
• device:
• electric:
• gadget:
• goal:
• handicapped:
• indicate:
• intruder:
• original:
• outlet:
• plug:
• reach:
• remote:
• scare:
• security:
• switch:
• ultimate:
• version:

=====================

*Yes/No Questions:

• Was the original Clapper first sold in 1895?

• Did it work with a lamp or any other electric device?

• Did it become popular with handicapped people?

• Did TV commercials show a happy grandma?

• Did grandma have to reach for the lamp switch?

• Did grandma have to get out of bed?

• Could your barking dog turn the Clapper on or off?

• Does the current Clapper work with two lamps?

• Do TV commercials show grandma reading on her sofa?

• Does grandma clap once to turn off the TV?

======================

*Fill in blanks:

If you have two hands, you can’t help _____ applaud the original Clapper. First sold in 1985, _____ worked with a lamp or any other electric _____ . You plugged the Clapper into an outlet. Then _____ plugged your lamp into the Clapper. By clapping _____ , you turned the lamp on or off. It _____ a convenient gadget that also became popular with _____ people. TV commercials showed grandma lying in bed _____ . She put her book down, clapped twice, and _____ to sleep with a big smile on her _____ . She didn’t have to reach for the lamp_____ or get out of bed and turn off _____ wall switch. The only problem with the original _____ was that your barking dog, or your neighbor’s _____ , could also turn your lamp on or off.

_____ current Clapper works with two lamps or other _____ , such as radios and TVs. TV commercials show _____ reading in bed while the TV is on. _____ puts the book down, claps twice to turn _____ the TV, and claps three times to turn_____ the lamp. Then she goes to sleep with_____ big smile on her face.

Clapper Plus is_____ big hit, too. It can be adjusted to_____ to the loudness of your clapping. It has _____ light to indicate if you are clapping loudly _____ . It has an “Away” setting for security; when _____ ’re not home, Clapper Plus will automatically turn on _____ light or the TV if it detects a _____ . The light or TV should help scare away _____ . Clapper Plus also comes with a remote control, _____ that if grandma is extra tired, all she _____ to do is click the remote. The two _____ sell for about $20 and $30.

A $40 _____ might be in stores next year. Because many _____ feel that clapping or clicking is “a lot _____ work,” the company is developing a voice-operated Clapper. _____ ultimate goal, said a Clapper spokesman, is a_____ -operated Clapper.

======================

*Translate into Vietnamese:

………………

357260 top -

ESL 162: The Clapper
*Vocabulary:


• adjust: điều chỉnh
• applaud: vỗ tay
• automatically: tự động
• clap: vỗ tay
• commercial: thương mại
• convenient: thuận tiện
• current: hiện tại
• detect: điều tra
• device: phương tiện
• electric: điện tử
• gadget: bộ phận máy nhỏ
• goal: mục tiêu
• handicapped: khuyết tật
• indicate: chỉ
• intruder: kẻ xâm nhập
• original: nguyên thuỷ
• outlet: lối thoát
• plug: phích cắm
• reach: tới
• remote: điều khiển từ xa
• scare: sợ
• security: đảm bảo an ninh
• switch: bật/tắt, chuyển đổi
• ultimate: cơ bản, cuối cùng
• version: phiên bản

=====================

*Yes/No Questions:

• Was the original Clapper first sold in 1895? No

• Did it work with a lamp or any other electric device? Yes

• Did it become popular with handicapped people? Yes

• Did TV commercials show a happy grandma? Yes

• Did grandma have to reach for the lamp switch? No

• Did grandma have to get out of bed? No

• Could your barking dog turn the Clapper on or off? Yes

• Does the current Clapper work with two lamps? Yes

• Do TV commercials show grandma reading on her sofa? No

• Does grandma clap once to turn off the TV? No

======================

*Fill in blanks:

If you have two hands, you can’t help ___but__ applaud the original Clapper. First sold in 1985, __it___ worked with a lamp or any other electric ___device__ . You plugged the Clapper into an outlet. Then _you____ plugged your lamp into the Clapper. By clapping __twice___ , you turned the lamp on or off. It __was___ a convenient gadget that also became popular with __handicapped___ people. TV commercials showed grandma lying in bed _reading____ . She put her book down, clapped twice, and __went___ to sleep with a big smile on her __face___ . She didn’t have to reach for the lamp__switch___ or get out of bed and turn off ___the__ wall switch. The only problem with the original _Clapper____ was that your barking dog, or your neighbor’s _dog____ , could also turn your lamp on or off.

___The__ current Clapper works with two lamps or other ___devices__ , such as radios and TVs. TV commercials show _grandma____ reading in bed while the TV is on. __She___ puts the book down, claps twice to turn __off___ the TV, and claps three times to turn______off__ the lamp. Then she goes to sleep with__a___ big smile on her face.

Clapper Plus is___a__ big hit, too. It can be adjusted to____respond___ to the loudness of your clapping. It has ___a__ light to indicate if you are clapping loudly ______enough__ . It has an “Away” setting for security; when ___you__ ’re not home, Clapper Plus will automatically turn on __a___ light or the TV if it detects a ____noise___ . The light or TV should help scare away ____intruders___ . Clapper Plus also comes with a remote control, __so___ that if grandma is extra tired, all she ___has__ to do is click the remote. The two ____versions___ sell for about $20 and $30.

A $40 ____version___ might be in stores next year. Because many ____people___ feel that clapping or clicking is “a lot __of___ work,” the company is developing a voice-operated Clapper. __The___ ultimate goal, said a Clapper spokesman, is a________thought_ -operated Clapper.

======================

*Translate into Vietnamese:

Quả lắc chuông

Nếu bạn có hai bàn tay, bạn không giúp gì ngoài việc vỗ tay khen ngợi quả lắc chuông đầu tiên. Bán lần đầu vào năm 1985, nó có hiệu quả trên đèn và những loại phương tiện điện tử. Bạn cắm thiết bị này vào một nguồn điện, và cắm đèn vào thiết bị. Vỗ tay hai cái, bạn đã bật đèn hoặc tắt đèn. Đó là một thiết bị nhỏ tiện lợi phổ biến cho những người tàn tật. TV thương mại chiếu hình bà nằm trên giường và đọc sách. Khi đặt sách xuống, vỗ tay hai cái, và đi ngủ với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bà không phải đến công tắc đèn hay ra khỏi giường để tắt công tắc trên tường. Vấn đề duy nhất của thiết bị đầu tiên là tiếng chó của bạn sủa, hoặc chó nhà hàng xóm, cũng làm bật hoặc tắt đèn.

Cái thiết bị hiện tại có thể tác dụng trên hai cái đèn hoặc những dụng cụ điện khác, như radio hay TV. Quảng cáo TV chiếu hành bà cụ đọc sách trên giường khi TV đang bật. BÀ bỏ sách xuống, vỗ tay hai cái để tắt TV, và ba cái để tắt đèn. Rồi bà đi ngủ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Clapper Plus cũng là một cú ngoạn mục. Nó có thể điều chỉnh để đáp ứng với độ lớn của tiếng vỗ tay. Có đèn để chỉ xem bạn vỗ tay có đủ lớn không. Có một cài đặt chế độ an ninh "Đi vắng"; khi bạn không có ở nhà, Clapper Plus sẽ tự động mở TV nếu phát hiện ra tiếng động. Ánh sáng TV có thể làm kẻ xâm nhập sợ. Clapper Plus cũng có bộ phận điều khiển từ xa, để bà cụ nếu quá mệt, bà chỉ cần bấm điều khiển từ xa. Hai phiên bản mới bán khoảng $20 và $30.

Phiên bản $40 có thể bán vào năm sau. Vì nhiều người thấy vỗ tay hay lắc "nhiều việc làm quá," công ty đang phát triển một lắc chuông hoạt động theo tiếng nói. Mục tiêu sau cùng, phát ngôn từ Clapper, là lắc chuông bằng suy nghĩ.

433210 top -
LESSON 162:

THE CLAPPER
- MÁY VỖ TAY

===========================================================

*Vocabulary:
-------------------------------------------------------------------
• adjust: điều chỉnh.
• applaud: vỗ tay, ca ngợi, hoan nghênh.
• automatically: tự động.
• clap: vỗ tay.
• commercial: thương mại, quảng cáo trên truyền hình.
• convenient: thuận tiện.
• current: hiện hành, đang lưu hành.
• detect: phát hiện ra, dò ra, tìm ra.
• device: thiết bị, dụng cụ, máy móc.
• electric: dòng điện.
• gadget: món đồ điện tử, món đồ mới lạ.
• goal: đích, mục đích, mục tiêu.
• handicapped: người bị tật nguyền.
• indicate: chỉ, cho biết, ra dấu.
• intruder: kẻ xâm nhập.
• original: nguyên thuỷ, nguyên bản, độc đáo.
• outlet: ổ cắm, chi nhánh tiêu thụ, đại lý.
• plug: cắm phích.
• reach: với, đạt tới, vươn tới.
• remote: điều khiển từ xa.
• scare: doạ, làm cho sợ.
• security: an ninh.
• switch: công tắc.
• ultimate: cuối cùng, sau chót.
• version: kiểu.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Was the original Clapper first sold in 1895?
- Yes, it was.

• Did it work with a lamp or any other electric device?
- Yes, it did.

• Did it become popular with handicapped people?
- Yes, it did.

• Did TV commercials show a happy grandma?
- Yes, it did.

• Did grandma have to reach for the lamp switch?
- No, she didn't.

• Did grandma have to get out of bed?
- No, she didn't.

• Could your barking dog turn the Clapper on or off?
- Yes, it could.

• Does the current Clapper work with two lamps?
- Yes, it does.

• Do TV commercials show grandma reading on her sofa?
- No, they don't. TV commercials show grandma reading on her bed.

• Does grandma clap once to turn off the TV?
- No, she doesn't. She claps twice to turn off the TV.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
If you have two hands, you can’t help but applaud the original Clapper. First sold in 1985, it worked with a lamp or any other electric device . You plugged the Clapper into an outlet. Then you plugged your lamp into the Clapper. By clapping twice , you turned the lamp on or off. It was a convenient gadget that also became popular with handicapped people. TV commercials showed grandma lying in bed reading . She put her book down, clapped twice, and went to sleep with a big smile on her face . She didn’t have to reach for the lamp switch or get out of bed and turn off the wall switch. The only problem with the original Clapper was that your barking dog, or your neighbor’s dog , could also turn your lamp on or off.

The current Clapper works with two lamps or other devices , such as radios and TVs. TV commercials show grandma reading in bed while the TV is on. She puts the book down, claps twice to turn off the TV, and claps three times to turn off the lamp. Then she goes to sleep with a big smile on her face.

Clapper Plus is a big hit, too. It can be adjusted to respond to the loudness of your clapping. It has a light to indicate if you are clapping loudly enough. It has an “Away” setting for security; when you ’re not home, Clapper Plus will automatically turn on the light or the TV if it detects a noise . The light or TV should help scare away intruders. Clapper Plus also comes with a remote control, so that if grandma is extra tired, all she has to do is click the remote. The two version sell for about $20 and $30.

A $40 version might be in stores next year. Because many people feel that clapping or clicking is “a lot of work,” the company is developing a voice-operated Clapper. The ultimate goal, said a Clapper spokesman, is a though -operated Clapper.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Nếu bạn có hai bàn tay, đương nhiên bạn phải vỗ tay ca ngợi chiếc Máy vỗ tay đầu tiên. Được bán lần đầu vào năm 1985, nó hoạt động với đèn hoặc với các thiết bị điện khác. Bạn cắm phích Máy vỗ tay vào ổ cắm điện. Sau đó bạn cắm đèn vào Máy vỗ tay. Bằng cách vỗ tay hai lần, bạn bật đèn hoặc tắt đèn. Đó là một món đồ điện tử thuận tiện và trở nên phổ biến với những người tàn tật. Chương trình quảng cáo trên ti-vi cho thấy một cụ bà nằm trên giường đọc sách. Bà đặt sách xuống, vỗ tay hai lần, và chìm vào giấc ngủ với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Bà không phải với tới công tắc đèn hoặc bước ra khỏi giường để tắt công tắc trên tường. Vấn đề duy nhất đối với chiếc máy vỗ tay đầu tiên là chó nhà bạn sủa hoặc chó của nhà hàng xóm sủa, cũng có thể bật hoặc tắt đèn của nhà bạn.

Những chiếc Máy vỗ tay hiện hành hoạt động với hai ngọn đèn hoặc với các thiết bị khác, như ra-đi-ô và ti-vi. Chương trình quảng cáo trên ti-vi cho thấy một cụ bà nằm đọc sách trên giường trong khi ti-vi đang bật. Bà để sách xuống, vỗ tay hai lần để tắt ti-vi, và vỗ tay ba lần để tắt đèn. Rồi bà chìm vào giấc ngủ với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.

Máy vỗ tay cải tiến cũng là một món hàng được ưa chuộng. Nó có thể điều chỉnh để đáp ứng với độ lớn ở tiếng vỗ tay của bạn. Nó có đèn biểu thị nếu bạn vỗ tay vừa đủ lớn. Nó có chế độ cài đặt "vắng nhà" vì lý do an ninh; Lúc bạn không ở nhà, Máy vỗ tay cải tiến sẽ tự động bật đèn hoặc ti-vi nếu nó phát hiện có tiếng động. Ánh đèn hoặc tiếng ti-vi có thể làm những kẻ xâm nhập sợ hãi. Máy vỗ tay cải tiến cũng đi kèm với một cái điều khiển từ xa, do đó nếu bà có mệt thêm, tất cả những gì bà phải làm là bấm cái điều khiển từ xa. Có hai phiên bản bán với giá khoảng 20 đô-la và 30 đô-la.

Phiên bản giá 40 đô-la có thể có ở các cửa hàng trong năm tới. Do mọi người cảm thấy việc vỗ tay hoặc bấm điều khiển "tốn nhiều công sức quá," công ty đang phát triển loại máy vỗ tay được điều khiển bằng giọng nói. Mục tiêu sau cùng, người phát ngôn của Clapper cho biết, là Máy vỗ tay được điều khiển bằng suy nghĩ.

462618 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.